Työterveyshuolto

Työterveyshuolto edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. 

Työnantaja on velvollinen järjestämään palveluksessaan oleville työntekijöille työterveyshuollon. Ennaltaehkäisevällä lakisääteisellä työterveyshuollolla ehkäistään ja torjutaan työstä johtuvia  terveysvaaroja ja -haittoja sekä työperäisiä sairauksia ja ammattitauteja. 

Valtion työntekijöille työterveyshuollon yhteydessä järjestettävästä sairaanhoidosta säädetään tarkemmin valtiovarainministeriön 30.9.2016 antamalla määräyksellä valtion henkilöstön  työterveyshuollosta. Määräyksessä korostetaan lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toimintaa sekä työpaikan ja työterveyshuollon palveluntuottajan välistä yhteistyötä työhön ja työoloihin liittyvien fyysisten ja henkisten kuormitustekijöiden kartoittamisessa ja torjunnassa. 

Työterveysyhteistyö 

Valtion virastojen työterveysyhteistyön tehostamiseksi on kehitetty virastojen käyttöön tukimateriaali ”Asiakasvirasto työterveysyhteistyössä – tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta”. Materiaalissa kuvataan kolme kokonaisuutta ja kymmenen askelta kohti vaikuttavampaa työterveyshuoltoyhteistyötä asiakasviraston näkökulmasta. 

Materiaali on tuotettu työryhmässä, jossa oli edustettuna virastojen työterveysyhteistyön asiantuntijoita sekä valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori koordinoivina osapuolina. Materiaali on  tarkoitettu virastojen sisäiseen käyttöön tukemaan omaa toimintaa työterveysyhteistyössä.

"Asiakasvirasto työterveysyhteistyössä – tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta", 13.10.2016

Lisätietoa

Valtion henkilöstön työterveyshuolto, määräys/ohje 12.12.2022

Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla - Päihdehaitat hallintaan! 6/2015

Sähköinen tietopaketti päihdehaitattomaan etätyöhön
A-klinikkasäätiö

Työterveyshuoltolaki, 21.12.2001/1383 (Finlex)

Valtion henkilöstölle annettava fysikaalinen hoito, kirje 24.11.2011

Työterveyslaitoksen työterveyshuoltoa koskevat sivut

Valtiokonttorin Kaiku-työelämäpalvelut työnantajille

Kevan työelämäpalvelut työnantajille

Työterveyshuollon palvelut 2018-2024
Hanselin yhteishankintasivut

Yhteystiedot

Päivi Lanttola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö Puhelin:0295530120   Sähköpostiosoite: