Investointien suunnittelu ja lainanottovaltuus

Hyvinvointialueen on laadittava vuosittain investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Esimerkiksi vuosia 2025–2028 koskeva investointisuunnitelma on laadittava vuoden 2023 loppuun mennessä.

Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen osasuunnitelmista. Suunnitelman on sisällettävä tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista kuten vuokrasopimuksista. Lisäksi sen on sisällettävä tiedot toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. 

Opas hyvinvointialueiden investointisuunnitelman laadintaan

Investointioppaan liitelomake

Valtioneuvosto päättää lainanottovaltuudesta vuosittain

Valtioneuvosto päättää vuosittain hyvinvointialueelle seuraavalle vuodelle lainanottovaltuuden eli valtuuden nostaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseksi. 

Lainanottovaltuuden määrään vaikuttavat sekä hyvinvointialueen tuottojen ja kulujen suhde että lainojen määrä. Lainojen määrässä otetaan huomioon edellisen tilinpäätöksen lainamäärä sekä talousarvion mukaiset lainojen nostot ja lyhennykset. 

Kun hyvinvointialueen tuottojen ja kulujen suhde paranee, samalla kasvaa lainojen enimmäismäärä ja lainanottovaltuus.

Investoinnin toteuttaminen voi ajoittua usealle eri vuodelle. Yhden vuoden lainanottovaltuuden on kuitenkin riitettävä vuoden aikana aloitettavan investoinnin koko määrään, ja vastaavasti valtuuteen sisältyvää lainaa on mahdollista nostaa tällaisen investoinnin rahoittamiseksi useamman vuoden aikana. Tarkoitus on estää tilanne, jossa uutta lainaa ei olisi mahdollista nostaa mutta jossa investoinnin toteuttamista ei voitaisi keskeyttää.

Alue voi hakea muutosta lainanottovaltuuteen 

Valtioneuvosto voi päättää lainanottovaltuuden muuttamisesta, jos investointi on välttämätön hyvinvointialueen palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi eikä investoinnille ole muuta rahoitusta. 

Lainanottovaltuuden muuttamisen valmistelu käynnistyy tavallisesti hyvinvointialueen aloitteesta.

Lainanottovaltuuden muuttamista koskevaa päätöstä valmistelemaan asetetaan valmisteluryhmä, jonka jäseninä ovat hyvinvointialueen ja hyvinvointialueita ohjaavien ministeriöiden edustajat. 

Valmisteluryhmän tehtävänä on arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. Ehdot voivat liittyä esimerkiksi investointien sisältöön tai hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamiseen.

Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän vuoden 2025 lainanottovaltuudet, VN:n päätös 6.6.2024

Vuoden 2025 lainanottovaltuuksien määräytymistekijät

Yhteystiedot

Antto Korhonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Hyvinvointialueiden ohjausosasto / HVA Puhelin:0295530547   Sähköpostiosoite: