Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito

Valtiovarainministeriö on asettanut ohjelman edesmenneen omaisen asioiden vaivattoman hoidon edistämiseksi. Ohjelman tavoitteena on varmistaa läheisen kuolemaan liittyvien asioiden sujuva hoitaminen digitalisoimalla tarvittavia asiakirjoja ja edistämällä automaatiota tehostaen siten vi-ranomaisten prosesseihin ja käsittelyihin liittyviä suoritteita.

Ohjelma perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallituskauden ai-kana toteutetaan hankkeita, joilla digitalisoidaan elämäntapahtumien tai yritystapahtumien ympä-rille kiinnittyvät julkiset ja yksityiset palvelut niin, että ne toimivat saumattomasti yhteen. Yhtenä tällaisena kokonaisuutena turvataan edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito.

Tällä hetkellä edesmenneen omaisen asioiden hoitaminen on läheisille pitkä ja raskas prosessi, johon liittyy asiointia eri viranomaisten kanssa, usein myös paperisessa muodossa. Läheisen arjen hankaloittamisen lisäksi nykyinen toimintamalli on raskas ja kustannustehoton myös viranomaisil-le ja muille palveluntarjoajille.  Palvelujen digitalisoinnin, automaation ja tiedon tehokkaamman hyödyntämisen avulla on mahdollista sujuvoittaa kuolinpesän ja sen osakkaiden asiointia sekä tuottaa positiivisia tuottavuusvaikutuksia viranomaisten toimintaan.

Osana ohjelmaa tuotetaan uusina palveluina esimerkiksi kansalaisen sähköinen asiointipalvelu, sähköinen perukirja ja kuolinpesän osakasrekisteri. Kuolinpesä saa jatkossa yksilöivän tunnuksen, jota se voi käyttää sähköisessä asioinnissa. Uudet sähköiset palvelut helpottavat myös paperiasi-ointia, joka säilyy mahdollisena tulevaisuudessakin. Alustavan aikataulun mukaan uusien palvelu-jen käyttöönotot ja tarvittavan lainsäädännön voimaantulo tapahtuisivat vuosien 2026 ja 2027 ai-kana.

Ohjelman toimeenpanosta, rahoituksesta ja siihen sisältyvien kehityshankkeiden kokonaiskoordi-naatiosta vastaa valtiovarainministeriö. Kehitystyön toteuttavat Digi- ja väestötietovirasto ja Ve-rohallinto omissa kehityshankkeissaan. Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö valmistelevat tarvittavat säädösmuutokset yhteistyössä lainsäädäntötyöryhmässä.

Lisätietoja

Nico Käräjäoja, hankepäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530516   Sähköpostiosoite:


Johannes Mielo, ohjelmakoordinaattori 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530346   Sähköpostiosoite: