Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan, että organisaatio saavuttaa tavoitteensa. Se käsittää kaikki ne toimenpiteet ja menettelyt, jotka turvaavat tavoitteisiin pääsemistä. 

Toimenpiteiden ja menettelyjen avulla voidaan saada kohtuullinen varmuus

  • toiminnan lainmukaisuudesta
  • varojen turvaamisesta
  • toiminnan tuloksellisuudesta
  • taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta. 

Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu lakiin valtion talousarviosta. Lain mukaan sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa viraston johto, joka myös vastaa sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. 

Laki valtion talousarviosta (Finlex)

Asetus valtion talousarviosta (Finlex)

Hyödyllisiä linkkejä:

Valtiokonttorin määräykset ja ohjeet

Periaatepäätös julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2020-2023 (Haukka)

Hallituksen vuosikertomus

Kansallinen riskiarvio

Katsaus valtion taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin

Yhteystiedot

Jaana Kuusisto, valtioneuvoston controller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC Puhelin:0295530051   Sähköpostiosoite:


Esko Mustonen, valtioneuvoston apulaiscontroller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC Puhelin:0295530345   Sähköpostiosoite: