FI SV

Kansainvälinen yhteistyö

Hallintopolitiikan kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on vaikuttaa hallintopolitiikkaa koskeviin kansainvälisten organisaatioiden ohjelmiin ja toimintasuunnitelmiin siten, että Suomen edut tulevat niissä huomioiduiksi.Kansainvälisestä toiminnasta haetaan hyötyä Suomen julkiselle hallinnolle ja koko yhteiskunnalle. Lisäksi tavoitteena on osaltaan vahvistaa Suomen tunnettuutta hyvän hallinnon edelläkävijänä.

OECD-maiden julkishallinnon yhteistyö

OECD:ssä (www.oecd.org) toimii julkishallinnon komitea (Public Governance Committee), jonka työhön Suomi osallistuu aktiivisesti. Tätä  kautta saadaan käyttöön alan uusinta tietämystä, analyysia tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista hallinnon kehittämisessä. Jäsenmaiden välinen vuoropuhelu luo pohjaa maissa tapahtuvalle kehittämistyölle. OECD:n kautta toteutuva kansainvälinen vertailukehittäminen ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen tukevat  Suomen hallinnon uudistushankkeita suunnittelua ja toteutusta. Suomi on myös tilannut OECD:ltä hallintopolitiikan arviointeja vuosina 2010 ja 2015.

OECD on tehnyt 11 suositusta julkisen hallinnon toiminnasta. Näitä suosituksia on muun muassa julkisista hankinnoista, avoimesta hallinnosta, eettisestä hallinnosta ja digitaalisen hallinnon strategioista.

Euroopan tason yhteistyö hallinnon kehittämisessä (EUPAN-yhteistyö)

EU-maiden hallinto- ja henkilöstöpääjohtajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa päättämään jäsenmaiden välisistä henkilöstön ja hallinnon kehittämisen yhteisistä linjauksista. Näitä linjauksia toteuttavat EUPAN-verkostoon (European Public Administration Network) kuuluvat ryhmät. Valtiovarainministeriön vastuulla on Suomen osuus julkisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa (Service Innovation an Delivery SI & D), sekä henkilöstöpolitiikkaan liittyvissä aiheissa (Human Resources and Organisational development HR& OD).

Pohjoismainen hallintopoliittinen yhteistyö

Pohjoismaiden hallinnon kehittämisestä vastaavat viranomaiset kokoontuvat vuosittain Nordiskt förvaltningspolitiskt forumiin keskustelemaan ajankohtaisista hallintopoliittisista linjauksista ja hankkeista. Tätä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä hyödynnetään suomalaisessa hallintopolitiikassa.

Kansainvälinen tutkijoiden ja virkamiesten vuoropuhelu

Kansainvälisen hallintotieteiden instituutin (IIAS –International Institute of administrative sciences) ja sen eurooppalaisen tytärorganisaation (EGPA _ European Group of Public Administration) avulla mahdollistuu hallinnon kehittämistyötä tukevista tutkimuksista esiin nousevien uusien asioiden ja arvioiden hyödyntäminen. Suomi on edustettuna kummankin organisaation johtoelimissä. Suomessa toimii myös IIAS:n Suomen osasto, joka järjestää säännöllistä toimintaa.

 

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087
etunimi.sukunimi@vm.fi