Kansainvälinen toiminta

OECD:n julkishallintokomitea tekee työtä yli kymmenellä hallinnon kehittämisen keskeisellä alueella. Ohessa 8.10.2021 pidetyn webinaarin esitykset, joissa tietoa julkishallintokomitean työstä ja yhdestä sen keskeisestä tuotteesta Government at a Glance 2021 – indikaattorijulkaisusta.

Government at a Glance 2021-esitys 8.10.2021

OECD julkishallintokomiteaesitys 8.10.2021

Hallintopolitiikan kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on vaikuttaa hallintopolitiikkaa koskeviin kansainvälisten organisaatioiden ohjelmiin ja toimintasuunnitelmiin siten, että Suomen edut tulevat niissä huomioiduiksi. Kansainvälisestä toiminnasta haetaan hyötyä Suomen julkiselle hallinnolle ja koko yhteiskunnalle. Lisäksi tavoitteena on osaltaan vahvistaa Suomen tunnettuutta hyvän hallinnon edelläkävijänä.

OECD-maiden julkishallinnon yhteistyö

OECD:ssä toimii julkishallinnon komitea, Public Governance Committee, jonka työhön Suomi osallistuu aktiivisesti. Tätä kautta saadaan käyttöön alan uusinta tietämystä, analyysia tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista hallinnon kehittämisessä. Jäsenmaiden välinen vuoropuhelu luo pohjaa maissa tapahtuvalle kehittämistyölle. OECD:n kautta toteutuva kansainvälinen vertailukehittäminen ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen tukevat Suomen hallinnon uudistushankkeita suunnittelua ja toteutusta. Suomi on myös tilannut OECD:ltä hallintopolitiikan arviointeja vuosina 2010 ja 2015. OECD on tehnyt 11 suositusta julkisen hallinnon toiminnasta. Näitä suosituksia on muun muassa julkisista hankinnoista, avoimesta hallinnosta, eettisestä hallinnosta ja digitaalisen hallinnon strategioista.

OECD:n verkkosivut

Public Governance Committee

Hallintopolitiikan arvioinnit 2010 ja 2015

OECD:n 11 suositusta julkisen hallinnon toiminnasta 

Euroopan tason yhteistyö hallinnon kehittämisessä, EUPAN-verkosto

EU-maiden hallinto- ja henkilöstöpääjohtajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa käsittelemään jäsenmaiden hallinnon kehittämiseen ja henkilöstöön liittyviä yhteisiä teemoja. Pääjohtajakokouksen työtä valmistelevat kansalliset asiantuntijat työryhmätasolla. Valtiovarainministeriön vastuulla on Suomen osuus julkisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa (Service Innovation and Delivery) sekä valtionhallinnon henkilöstöjohtamiseen liittyvissä aiheissa (Human Resources and Organisational development).

European Public Administration Network EUPAN

Pohjoismainen hallintopoliittinen yhteistyö

Pohjoismaiden hallinnon kehittämisestä vastaavat viranomaiset kokoontuvat vuosittain Nordiskt förvaltningspolitiskt forumiin keskustelemaan ajankohtaisista hallintopoliittisista linjauksista ja hankkeista. Tätä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä hyödynnetään suomalaisessa hallintopolitiikassa.

Kansainvälinen tutkijoiden ja virkamiesten vuoropuhelu

Kansainvälisen hallintotieteiden instituutin ja sen eurooppalaisen tytärorganisaation avulla mahdollistuu hallinnon kehittämistyötä tukevista tutkimuksista esiin nousevien uusien asioiden ja arvioiden hyödyntäminen. Suomi on edustettuna kummankin organisaation johtoelimissä. Suomessa toimii myös IIAS:n Suomen osasto, joka järjestää säännöllistä toimintaa.

IIAS –International Institute of administrative sciences

EGPA _ European Group of Public Administration

Yhteystiedot

Katju Holkeri, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530087