Muut ohjelmat – EU:n elpymisväline

REACT EU -lisärahoitus ohjelmakauden 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmaan (EAKR ja ESR)

 • Valmistelusta vastaa: työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valmisteluelin: Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 seurantakomitea
 • Aikataulu: Ohjelmanmuutos valmisteltiin syyskaudella 2020 ja hyväksyttiin seurantakomiteassa. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelmamuutoksen helmikuussa 2021. REACT-EU:n toimeenpano käynnistyy eduskunnan hyväksyttyä REACT-EU-rahoituksen sisältävän lisätalousarvion ja valtioneuvoston tehtyä päätöksen rahoituksen alueellisesta jaosta. Rahoitus sidotaan vuosina 2021 ja 2022, ja se on käytettävä vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • Tuen käyttö: Lisämäärärahoilla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahoja ohjataan myös tutkimus- ja kehitystoimiin, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

 • Valmistelusta vastaa: työ- ja elinkeinoministeriö
 • Aikataulu: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ohjelmoidaan samassa ohjelmassa EAKR- ja ESR-rahastojen kanssa. Rahaston sisältö ja varojen käyttö valmistellaan alueellisissa siirtymäsuunnitelmissa. Siirtymäsuunnitelmia laaditaan keväällä 2021 Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemässä maakunnassa sekä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa. Pirkanmaan suunnitelma kattaa neljä turvekuntaa (Punkalaidun, Parkano, Kihniö ja Virrat). Rahaston EU-osuus on noin 420 miljoonaa euroa, ja tavoitteena on toteutuksen käynnistäminen syksyn 2021 kuluessa. 
 • Tuen käyttö: Suomessa rahaston toimilla lievennetään turvetuotannon merkittävän vähenemisen tai loppumisen haitallisia sosioekonomisia vaikutuksia. Rahaston toimenpiteillä monipuolistetaan elinkeinotoimintaa, luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuetaan työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutusta ja uusien taitojen hankkimissa. Vähähiilisyyttä edistäviä investointeja voidaan tukea, kun ne auttavat haitallisten sosioekonomisten vaikutusten lieventämisessä.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Maaseuturahasto)

 • Valmistelusta vastaa: maa- ja metsätalousministeriö
 • Valmisteluelin: Elvytysvarojen osalta ohjelmamuutoksen käsitteli ja hyväksyi maaseutuohjelman (2014−2020 ja siirtymäkausi 2021–2022) seurantakomitea 1. joulukuuta 2020. Maaseuturahaston rahoituskauden 2023−2027 rahoitus kohdistuu uuteen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmaan (CAP-suunnitelma).
 • Aikataulu: Elpymisrahoitusta on haettavissa vuosina 2021–2022, ja sitä voi käyttää kolmena sitomista seuraavana vuotena.
 • Tuen käyttö: Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. 
 • Rahoitusta ohjataan:
  • maatalousinvestointeihin, joiden avulla voi esimerkiksi vaihtaa maatilan energiaratkaisut energiaa säästäviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin vaihtoehtoihin. Rahoitusta voi käyttää myös eläinten hyvinvointia parantaviin uudistuksiin, jotka maksavat itsensä takaisin tuotantoeläinten terveydessä ja tuottavuudessa. Lue lisää Maaseutu.fi-sivustolla. 
  • mikro- ja pienyritysten toimintaan ja investointeihin, joiden avulla on mahdollista ottaa uusiutuvaa energiaa käyttöön. Rahoitusta on mahdollista saada myös omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Lue lisää Maaseutu.fi-sivustolta.
    

InvestEU, Horisontti Eurooppa, RescEU

 • Komission hallinnoimia ohjelmia, joiden valmistelusta ja toimeenpanosta se myös vastaa.
 • Rahoitus ei perustu jäsenvaltiokohtaiseen jakoon, vaan hankeaiheiden avoimeen kilpailuun.
 • Ohjelmien rahoitus koostuu sekä elpymisvälineen että rahoituskehyksen 2021−2027 rahoituksesta (pääpaino rahoituskehyksessä).

Muut koordinoitavat ohjelmat

Elpymisvälineestä rahoitettavien ohjelmien lisäksi toimet on koordinoitava myös alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kanssa:

 • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
 • Valmistelusta vastaa: työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valmisteluelin: Koheesio 2021+ -työryhmä
 • Aikataulu: Ohjelman sisältövalmistelua tehdään Koheesio 2021+ -työryhmässä. Tavoitteena on ohjelman valmistuminen kesään 2021 mennessä. Rahastot ovat samassa ohjelmassa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kanssa.
 • Tuen käyttö: Ohjelmassa tuetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia, muun muassa kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa, digitalisaatiota sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Lisäksi edistetään Suomen hiilineutraalisuustavoitteita, erityisesti energiatehokkuuden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja kiertotalouteen siirtymisen näkökulmasta. Myös Itä- ja Pohjois-Suomen saavutettavuutta parantavat paikalliset infrastruktuuri-investoinnit sisältyvät komissiolle esitettävään ohjelmaluonnokseen. Ohjelmassa edistetään myös sosiaalisemman Euroopan tavoitetta muun muassa työelämään pääsyn parantamisen, elinikäisen oppimisen ja aktiivisen osallistamisen tukemisen kautta.