Muut ohjelmat – EU:n elpymisväline

REACT EU -lisärahoitus ohjelmakauden 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmaan (EAKR ja ESR)

 • Valmistelusta vastaa: työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valmisteluelin: Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 seurantakomitea
 • Aikataulu: Ohjelmanmuutos valmisteltiin syyskaudella 2020 ja hyväksyttiin seurantakomiteassa ja valtioneuvostossa. REACT-EU:n toimeenpano käynnistyi keväällä 2021. Rahoitus sidotaan vuosina 2021 ja 2022, ja se on käytettävä vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • Tuen käyttö: Lisämäärärahoilla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahoja ohjataan myös tutkimus- ja kehitystoimiin, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

 • Valmistelusta vastaa: työ- ja elinkeinoministeriö
 • Aikataulu: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto hyväksyttiin vuoden 2022 lopulla osaksi EAKR- ja ESR+-rahastojakin toimeenpanevaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa, ja toimeenpano käynnistyi vuoden 2023 alussa. Toimeenpano kuvataan alueellisissa siirtymäsuunnitelmissa Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemässä maakunnassa sekä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa. Pirkanmaan suunnitelma kattaa neljä turvekuntaa (Punkalaidun, Parkano, Kihniö ja Virrat). Ohjelmakaudelle 2021–2027 JTF-rahoitusta on noin 466 miljoonaa euroa, josta noin 262 miljoonaa euroa on elpymisvälineen varoja, eli ne kohdistuvat vain vuosille 2022 ja 2023.
 • Tuen käyttö: Suomessa JTF-rahaston toimet perustuvat pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Rahastolla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia, kuten monipuolistetaan elinkeinotoimintaa, luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuetaan työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutusta ja uusien taitojen hankkimista. Lisäksi turvetuotannosta poistuvia alueita kunnostetaan, ennallistetaan ja käyttötarkoitusta muutetaan ympäristö- ja päästövaikutusten vähentämiseksi sekä elinkeinojen monipuolistamiseksi.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Maaseuturahasto)

 • Valmistelusta vastaa: maa- ja metsätalousministeriö
 • Valmisteluelin: Elvytysvarojen osalta ohjelmamuutoksen käsitteli ja hyväksyi maaseutuohjelman (2014−2020 ja siirtymäkausi 2021–2022) seurantakomitea 1. joulukuuta 2020. Maaseuturahaston rahoituskauden 2023−2027 rahoitus kohdistuu uuteen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmaan (CAP-suunnitelma).
 • Aikataulu: Elpymisrahoitusta oli haettavissa vuosina 2021–2022, ja sitä voi käyttää kolmena sitomista seuraavana vuotena.
 • Tuen käyttö: Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennettiin toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä: 
  • Maatalousinvestoinnit, joiden avulla voi esimerkiksi vaihtaa maatilan energiaratkaisut energiaa säästäviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin vaihtoehtoihin. Rahoitusta voi käyttää myös eläinten hyvinvointia parantaviin uudistuksiin, jotka maksavat itsensä takaisin tuotantoeläinten terveydessä ja tuottavuudessa.
  • Mikro- ja pienyritysten toiminta ja investoinnit, joiden avulla on mahdollista ottaa uusiutuvaa energiaa käyttöön. Rahoitusta oli mahdollista saada myös omistajanvaihdoksen suunnitteluun.

InvestEU, Horisontti Eurooppa, RescEU

 • Komission hallinnoimia ohjelmia, joiden valmistelusta ja toimeenpanosta se myös vastaa.
 • Rahoitus ei perustu jäsenvaltiokohtaiseen jakoon, vaan hankeaiheiden avoimeen kilpailuun.
 • Ohjelmien rahoitus koostuu sekä elpymisvälineen että rahoituskehyksen 2021−2027 rahoituksesta (pääpaino rahoituskehyksessä).

Muut koordinoitavat ohjelmat

Elpymisvälineestä rahoitettavien ohjelmien lisäksi toimet on koordinoitava myös alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” kanssa:

 • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
 • Valmistelusta vastaa: työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valmisteluelin: Koheesio 2021+ -työryhmä
 • Aikataulu: Ohjelman toimeenpano käynnistyi maaliskuussa 2022.
 • Tuen käyttö: Ohjelmassa tuetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia, muun muassa kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa, digitalisaatiota sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Lisäksi edistetään Suomen hiilineutraalisuustavoitteita, erityisesti energiatehokkuuden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja kiertotalouteen siirtymisen näkökulmasta. Myös Itä- ja Pohjois-Suomen saavutettavuutta parantavat paikalliset infrastruktuuri-investoinnit sisältyvät ohjelmaan. Ohjelmassa edistetään myös sosiaalisemman Euroopan tavoitetta muun muassa työelämään pääsyn parantamisen, elinikäisen oppimisen ja aktiivisen osallistamisen tukemisen kautta.