Tieto- ja tiedonhallinnan ohjaus sekä tietopolitiikka

Suomi on vahvasti tietoon ja sen hyödyntämiseen perustuva yhteiskunta. Tietojärjestelmät ja niiden sisältämät tiedot ovat keskeinen osa hallinnon toimintaa ja hallinnon palveluita on sähköistetty ja automatisoitu laajasti. Organisaatioiden välillä tietoa välitetään koko ajan enemmän sähköisessä muodossa ja esimerkiksi kansallisia perusrekistereitä käytetään laajasti. Uusi tieto tai automatisoitu prosessi avaa yleensä uudenlaisia näkymiä tiedon hyväksikäytölle ja toiminnan kehittämiselle.

Tietopolitiikka kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin toimet, eikä sitä voi kohdentaa millekään tietylle toimijalle tai hallinnonalalle. Tietopolitiikka kytkeytyy kaikkiin muihin politiikkoihin, sillä tavoitetilassa asioiden valmistelu ja päätöksenteko perustuvat laaja-alaiseen tietoon.

Tietopolitiikan ja julkisen hallinnon ICT:n ohjauksella tavoitellaan julkisen hallinnon vaikuttavuuden lisäämistä ja kustannusten alentamista vähentämällä päällekkäisiä palveluita ja kehittämishankkeita. Tietopolitiikan muita tavoitteita ovat palvelujen parantaminen, hallinnon kehittäminen, kestävä talous ja demokratian edistäminen. Lisäksi tavoitteena on parantaa tiedonkulkua viranomaisten, kansalaisten ja yritysten välillä.