Henkilöstöjohtamisen tuki

Kuva: Maskot / Gorilla.

Henkilöstöjohtaminen toteuttaa toimintastrategiaa varmistamalla valtion eri yksiköiden tuloksellisen toiminnan edellyttämän osaamisen hankinnan, ke-hittämisen ja johtamisen.

Henkilöstöjohtamisessa korostuvat

 • henkilöstövoimavarat; henkilöstömme on osaavaa, voi hyvin ja sen osaaminen on joustavasti käytettävissä, kunkin toimintayksikön henkilöstö vastaa määrältään ja laadultaan yksikön tarpeita
 • työnantajuus; jatkuvasti kehittyvä työnantajatoiminta edistää virastojen tuloksellista toimintaa
 • johtajuus ja johtamiskulttuuri; johtajuus on esimerkillistä, ammattimaista ja tietoon perustuvaa, se näyttää suuntaa ja ylläpitää merkityksellisyyttä, henkilöstöjohtaminen on luonnollinen osa johtajuutta

Käytännössä henkilöstöjohtamisen toiminnot liittyvät mm. seuraaviin kuvassa näkyviin teemoihin:

 • suorituksen ja sen tuloksellisuuden johtaminen
 • henkilöstösuunnittelu
 • oppimisen ja uudistuksen edistäminen ja johtaminen (ml. koulutus ja henkilökierto)
 • osaamisen hankinta (ml. henkilöstön rekrytointi)
 • työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen
 • palkitseminen (ml. aineeton palkinta kuten ansiomerkit)
 • arvot ja virkamiesetiikka
 • työn ja työympäristöjen kehittäminen

Henkilöstöjohtaminen valtiolla. Eri osa-alueet ja toiminnot.

Kukin valtion toimintayksikkö vastaa ensisijaisesti omasta henkilöstöstään. Henkilöstöjohtaminen perustuu yksikön erityispiirteisiin sekä valtion yhteisiin toiminta- ja henkilöstöstrategisiin linjauksiin.

Ministeriöt ohjaavat henkilöstöjohtamista hallinnonaloillaan. Ministeriöt asettavat muun muassa henkilöstöä koskevat tavoitteet toimintayksiköiden tulostavoitteisiin.

Valtioneuvosto vastaa toimintayksiköiden pitkän aikavälin toimintaedellytyksistä ja tuloksellisesta toiminnasta. Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto (ml. Valtion työmarkkinalaitos) vastaa valtioyhteisötasolla linjausten valmistelusta ja valtion keskustason työnantajatoiminnasta. Neuvoa-antavana elimenä toimii valtion HR-ohjausryhmä.

Toiminnassa korostuu toimintayksiköiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kustannustehokkuus, saumaton keskinäinen yhteistyö sekä innovaatiotyö, jonka avulla työntekoa voidaan uudistaa. Henkilöstöjohtamisen teemojen parissa toimii aktiivinen Valtion Henkilöstöjohdon Foorumi (HJF), jossa ovat mukana ministeriöiden ja virastojen henkilöstöjohtajat/päälliköt sekä henkilöstön kehittämisestä vastaavat päälliköt

HR-ohjausryhmän tekemät valtion henkilöstöjohtamisen linjaukset ovat:

1. Koemme työmme yhteiseksi ja hyödynnämme osaamista joustavasti yli rajojen
2. Jatkuva oppiminen on osa työtämme
3. Työskentelyssä ja johtamisessa korostuu vastuullisuus, luottamus ja valmentava työote. Edistämme monipaikkaista työtä.
4. Strateginen HR on varmistamassa tuloksellista toimintaa ja tiedolla johtamista
5. Henkilöstöhallinto toimii tuottavasti ja palvelut on fiksusti järjestetty

Yhteisiksi HR-tavoitteiksi tulossopimuksiin 2020-2021 on valittu:

1. Osaamisen kehittäminen
2. Liikkuvuuden edistäminen
3. Valtion työnantajakuvan uudistaminen

Lisätietoa

Yhteystiedot

Marjaana Laine, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530304  


Juha Madetoja, yksikönpäällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530572