EN FI SV

Henkilöstöjohtamisen tuki

Kuva: Maskot / Gorilla.

Henkilöstöjohtaminen toteuttaa toiminta-strategiaa varmistamalla valtion eri yksiköiden tuloksellisen toiminnan edellyttämän osaamisen hankinnan, kehittämisen ja johtamisen.

Henkilöstöjohtamisessa korostuvat  

 • henkilöstövoimavarat; henkilöstömme on osaavaa, voi hyvin ja sen osaaminen on joustavasti käytettävissä, kunkin toimintayksikön henkilöstö vastaa määrältään ja laadultaan yksikön tarpeita 
 • työnantajuus; jatkuvasti kehittyvä työnantajatoiminta edistää virastojen tuloksellista toimintaa 
 • johtajuus ja johtamiskulttuuri; johtajuus on esimerkillistä, ammattimaista ja tietoon perustuvaa, se näyttää suuntaa ja ylläpitää merkityksellisyyttä, henkilöstöjohtaminen on luonnollinen osa johtajuutta

Käytännössä henkilöstöjohtamisen toiminnot liittyvät mm. seuraaviin kuvassa näkyviin teemoihin: 

 • suorituksen ja sen tuloksellisuuden johtaminen 
 • henkilöstösuunnittelu 
 • oppimisen ja uudistuksen edistäminen ja johtaminen  (ml. koulutus ja henkilökierto)  
 • osaamisen hankinta (ml. henkilöstön rekrytointi) 
 • työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen 
 • palkitseminen (ml. aineeton palkinta kuten ansiomerkit) 
 • arvot ja virkamiesetiikka 
 • työn ja työympäristöjen kehittäminen

Henkilöstöjohtaminen valtiolla. Eri osa-alueet ja toiminnot.

Kukin valtion toimintayksikkö vastaa ensisijaisesti omasta henkilöstöstään. Henkilöstöjohtaminen perustuu yksikön erityispiirteisiin sekä valtion yhteisiin toiminta- ja henkilöstöstrategisiin linjauksiin. 

Ministeriöt ohjaavat henkilöstöjohtamista hallinnonaloillaan. Ministeriöt asettavat muun muassa henkilöstöä koskevat tavoitteet toimintayksiköiden tulostavoitteisiin. 

Valtioneuvosto vastaa toimintayksiköiden pitkän aikavälin toimintaedellytyksistä ja tuloksellisesta toiminnasta. Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto (ml. Valtion työmarkkinalaitos) vastaa valtioyhteisötasolla linjausten valmistelusta ja valtion keskustason työnantajatoiminnasta. Neuvoa-antavana elimenä toimii valtion HR-ohjausryhmä.  

Toiminnassa korostuu toimintayksiköiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kustannustehokkuus, saumaton keskinäinen yhteistyö sekä innovaatiotyö, jonka avulla työntekoa voidaan uudistaa. Henkilöstöjohtamisen teemojen parissa toimii aktiivinen Valtion Henkilöstöjohdon Foorumi (HJF), jossa ovat mukana ministeriöiden ja virastojen henkilöstöjohtajat/päälliköt sekä henkilöstön kehittämisestä vastaavat päälliköt 

HR-ohjausryhmän tekemät valtion henkilöstöjohtamisen linjaukset ovat: 

1. Koemme työmme yhteiseksi ja hyödynnämme osaamista joustavasti yli rajojen 
2. Jatkuva oppiminen on osa työtämme 
3. Työskentelyssä ja johtamisessa korostuu vastuullisuus, luottamus ja valmentava työote 
4. Strateginen HR on varmistamassa tuloksellista toimintaa ja tiedolla johtamista 
5. Henkilöstöhallinto toimii tuottavasti ja palvelut on fiksusti järjestetty 

Yhteisiksi HR-tavoitteiksi tulossopimuksiin 2020-2021 on valittu: 

1. Osaamisen kehittäminen
2. Liikkuvuuden edistäminen 
3. Valtion työnantajakuvan uudistaminen 

Lisätietoa

Henkilöstöjohtaminen valtiolla -kuvaus (hunajakenno)

Henkilöstöjohtaminen valtiolla -kuvauksen esittelyvideo


Valtionhallinnon henkilöstöstrategian 2016 - 2023 valmistelun taustaselvitys


Työkaarimalli - työpaikan ikäjohtamisen tuki (videolinkki)


Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen, 2013


Muutosturvasäännökset valtionhallinnossa, 2013


Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa 26.1.2012


Muutosten johtaminen ja muutosturva valtionhallinnossa, päätös 15.2.2012 (VM/305/00.00.00/2012)


Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa, Miten strategisen henkilöstötiedon avulla suunnataan ja henkilöstösuunnittelun avulla toteutetaan liike- ja toimintastrategioita tukevaa henkilöstöjohtamista, julkaisu 2005


Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa II, Henkilöstötunnusluvut strategisen muutoksen ohjaajina ja todentajina, julkaisu 2007


Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa III, Valtioyhteisön henkilöstöstrateginen ohjaus, julkaisu 2008


HEKUMA-muistio, henkilöstön kehittämisen periaatteet valtionhallinnossa, 2006


HRD-tarkistuslista valtiokonsernissa, 2006


Yhteisen henkilöstöpolitiikan haaste, Valtion henkilöstöpolitiikan arviointi 4/2005


Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta 30.8.2001


Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä - opas, 2001


Osaamisen johtaminen osana valtion henkilöstötilinpäätöskäytäntöä, 8/2000


Yhteystiedot

Ari Holopainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530520