Henkilöstöjohtamisen tuki

Henkilöstöjohtaminen toteuttaa toimintastrategiaa varmistamalla valtion eri yksiköiden tuloksellisen toiminnan edellyttämän osaamisen hankinnan, kehittämisen ja johtamisen.

Henkilöstöjohtamisessa korostuvat:

 • henkilöstövoimavarat; henkilöstömme on osaavaa, voi hyvin ja sen osaaminen on joustavasti käytettävissä, kunkin toimintayksikön henkilöstö vastaa määrältään ja laadultaan yksikön tarpeita
 • työnantajuus; jatkuvasti kehittyvä työnantajatoiminta edistää virastojen tuloksellista toimintaa
 • johtajuus ja johtamiskulttuuri; johtajuus on esimerkillistä, ammattimaista ja tietoon perustuvaa, se näyttää suuntaa ja ylläpitää merkityksellisyyttä, henkilöstöjohtaminen on luonnollinen osa johtajuutta

Käytännössä henkilöstöjohtamisen toiminnot liittyvät muun muassa seuraaviin kuvassa näkyviin teemoihin:

 • suorituksen ja sen tuloksellisuuden johtaminen
 • henkilöstösuunnittelu
 • oppimisen ja uudistuksen edistäminen ja johtaminen (mukaan lukien koulutus ja henkilökierto)
 • osaamisen hankinta (mukaan lukien henkilöstön rekrytointi)
 • työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen
 • palkitseminen (mukaan lukien aineeton palkinta kuten ansiomerkit)
 • arvot ja virkamiesetiikka
 • työn ja työympäristöjen kehittäminen

Henkilöstöjohtaminen valtiolla. Eri osa-alueet ja toiminnot.

Kukin valtion toimintayksikkö vastaa ensisijaisesti omasta henkilöstöstään. Henkilöstöjohtaminen perustuu yksikön erityispiirteisiin sekä valtion yhteisiin toiminta- ja henkilöstöstrategisiin linjauksiin.

Ministeriöt ohjaavat henkilöstöjohtamista hallinnonaloillaan. Ministeriöt asettavat muun muassa henkilöstöä koskevat tavoitteet toimintayksiköiden tulostavoitteisiin.

Valtioneuvosto vastaa toimintayksiköiden pitkän aikavälin toimintaedellytyksistä ja tuloksellisesta toiminnasta. Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto (mukaan lukien Valtion työmarkkinalaitos) vastaa valtioyhteisötasolla linjausten valmistelusta ja valtion keskustason työnantajatoiminnasta. 

Toiminnassa korostuu toimintayksiköiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kustannustehokkuus, saumaton keskinäinen yhteistyö sekä innovaatiotyö, jonka avulla työntekoa voidaan uudistaa. Henkilöstöjohtamisen teemojen parissa toimii aktiivinen Valtion Henkilöstöjohdon Foorumi (HJF), jossa ovat mukana ministeriöiden ja virastojen henkilöstöjohtajat/-päälliköt sekä henkilöstön kehittämisestä vastaavat päälliköt

Tiedote: Valtio kehittää henkilöstöjohtamista yhdessä, 28.3.2023
Henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman loppuraportti, 2.2.2023
Henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman saavutettava loppuraportti, 2.2.2023 
Arviointiliite (Excel)

Henkilöstöjohtaminen valtiolla -kuvaus (hunajakenno, päivitetty 2022)

Valtionhallinnon henkilöstöstrategian 2016 - 2023 valmistelun taustaselvitys

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen, 2013

Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa, Miten strategisen henkilöstötiedon avulla suunnataan ja henkilöstösuunnittelun avulla toteutetaan liike- ja toimintastrategioita tukevaa henkilöstöjohtamista, julkaisu 2005

Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa II, Henkilöstötunnusluvut strategisen muutoksen ohjaajina ja todentajina, julkaisu 2007

Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa III, Valtioyhteisön henkilöstöstrateginen ohjaus, julkaisu 2008

Yhteisen henkilöstöpolitiikan haaste, Valtion henkilöstöpolitiikan arviointi 4/2005

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta, 30.8.2001

Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä - opas, 2001

Osaamisen johtaminen osana valtion henkilöstötilinpäätöskäytäntöä, 8/2000

Yhteystiedot

Marjaana Laine, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö Puhelin:0295530304   Sähköpostiosoite:


Juha Madetoja, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö Puhelin:0295530572   Sähköpostiosoite: