Yhteisten palvelujen käyttövelvollisuus ja palvelujen ohjaus

Valtion virastojen ja laitosten on pääsääntöisesti käytettävä yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja. Valtiovarainministeriö päättää asianomaista ministeriötä ja Valtorin asiakasneuvottelukuntaa kuultuaan viraston tai laitoksen oikeudesta käyttää muita kuin yhteisiä palveluja. Jos valtiovarainministeriö ja asianomainen ministeriö ovat eri mieltä asiasta, päätöksen asiassa tekee valtioneuvosto.

Valtion virastojen, laitosten ja valtion liikelaitosten on käytettävä yhteisiä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, ellei organisaation ole teknisistä tai toiminnallisista syistä välttämätöntä käyttää toiminnassaan tai sen osassa muuta palvelua.

Lisäksi kunnallisten viranomaisten on niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä käytettävä sellaisia tarvitsemiaan yhteisiä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, joiden järjestämisestä vastaavat valtion viranomaiset ja joista kunnallisille viranomaisille aiheutuvat välittömät kustannukset korvataan valtion varoista.

Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (finlex.fi)

Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämistä kokeva lain mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä on ohjata valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämistä ja palvelujen laatua sekä näiden palvelujen yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurin mukaisuutta.

Valtiovarainministeriö vastaa yhteisten palvelujen palvelutuotannon yleishallinnollisesta, strategisesta sekä tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta.

Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (finlex.fi)

Yhteystiedot

Sari Hosionaho, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530029