Skyldighet att använda gemensamma tjänster och styrning av tjänsterna

Statens ämbetsverk och inrättningar ska i regel använda gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster. Efter att ha hört det berörda ministeriet och den kunddelegation som avses i 11 § fattar finansministeriet beslut om kundens rätt att använda andra tjänster än gemensamma tjänster. Om finansministeriet och det berörda ministeriet är av olika åsikt, fattas beslutet av statsrådet.

Enligt paragrafens 2 mom. ska statliga ämbetsverk, inrättningar och affärsverk använda gemensamma stödtjänster för e-tjänster och e-förvaltning, om inte organisationen av tekniska eller funktionella skäl nödvändigtvis måste använda andra tjänster i sin verksamhet eller en del av den.

Enligt paragrafens 3 mom. ska kommunala myndigheter vid skötseln av sina lagstadgade uppgifter använda sådana behövliga gemensamma stödtjänster för e-tjänster och e-förvaltning vars anordnande statliga myndigheter svarar för och för vars del de direkta kostnader som tjänsterna orsakar de kommunala myndigheterna ersätts av statens medel.

Lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (finlex.fi)

Finansministeriet har till uppgift att styra anordnandet av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och tjänsternas kvalitet samt tjänsternas interoperabilitet och förenlighet med den övergripande arkitekturen.  

Finansministeriet svarar för den allmänna administrativa och strategiska styrningen av produktionen av stödtjänster samt för styrningen av den informations- och kommunikationstekniska aktionsberedskapen, övriga beredskapen och säkerheten.

Lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (finlex.fi) 

Sari Hosionaho, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530029