FI SV

Internationella valutafonden IMF

Internationella valutafonden IMF (International Monetary Fund) som är en systerorganisation till Världsbanken den främjar medlemsländernas ekonomiska utveckling och finansmarknadens stabilitet.  IMF följer i enlighet med artikel 4 upp medlemsländernas ekonomiska utveckling genom konsultationer i medlemsländerna, som vanligtvis ordnas årligen. Förutom den bilaterala uppföljningen spelar observerandet av världsekonomin en viktig roll för IMF:s verksamhet.

IMF har 189 medlemsländer. Finlands andel av kapitalet är 0,5 %.

IMF följer inte enbart upp medlemsländernas ekonomi utan beviljar också korta och medelfristiga krediter, främst i anslutning till betalningsbalansproblem. I dessa fall utfäster sig kredittagaren vanligtvis till ett ekonomiskt program som överenskommits med IMF. Målet är att stödja den ekonomiska politiken och reformerna i målländerna. Programmen följs upp regelbundet och varje uttag av krediten förutsätter att programvillkoren är uppfyllda. IMF beviljar förutom sedvanlig utlåning även subventionerade krediter åt utvecklingsländer.

Beslutsfattandet och företrädarna för Finland

IMF:s högsta beslutande organ är guvernörsstyrelsen (Board of Governors) som består av guvernörer utnämnda av medlemsländerna. Riktlinjerna för organisationens politik utstakas av Internationella monetära och finansiella kommittén (International Monetary and Financial Committee, IMFC). Guvernörsstyrelsen sammanträder vanligtvis en gång per år och Internationella monetära och finansiella kommittén två gånger per år. I praktiken fattas merparten av besluten av exekutivstyrelsen (Executive Board), som är verksam på heltid.

Finland hör till valkretsen för Norden och Baltikum. Valkretsens ärenden bereds  i nordisk-baltiska monetära och finansiella kommittén (Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee, NBMFC), som består av representanter för finansministerier och centralbanker. I Finland har Finlands Bank huvudansvaret för relationerna med IMF.

Frankrikes f.d. finansminister Christine Lagarde är verkställande direktören för IMF.

Chefdirektören för Finlands Bank, Erkki Liikanen företräder Finland vid guvernörsstyrelsen.

Thomas Östros från Sverige företräder nordisk-baltiska valkretsen i styrelsen under åren 2016–2019. Kimmo Virolainen från Finland är suppleant.

Kontaktpersoner:

Minna Nikitin
tfn. 02955 30463

Jouni Lehto
tfn. 02955 30463

[email protected]

Ytterligare information:

IMF:s webbplats

De Nordiska och Baltiska ländernas skriftliga ställningstagande vid Internationella monetära och finansiella kommittén, hösten 2016

Internationella monetära och finansiella kommitténs mötesuttalande, hösten 2016

De Nordiska och Baltiska ländernas tal vid årsmötet 2016

Halvårsrapport från de Nordiska och Baltiska ländernas valkretskontor, december 2016