Världsbanken

Världsbanksgruppen

Med Världsbanken avses Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development) och Internationella utvecklingsfonden (IDA, International Development Association).

Världsbanksgruppen omfattar utöver dessa också det internationella finansieringsbolag som finansierar den privata sektorn (IFC, International Finance Corporation), Multilaterala investeringsgarantiorganet (MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency) och Internationella centret för medling i investeringstvister (ICSID, International Centre for Settlement of Investment Disputes). Världsbanksgruppens huvudkontor är beläget i Washington D.C. i Förenta staterna.

Världsbankens mål är att minska fattigdom och att främja en hållbar global utveckling. Världsbanken

  • finansierar sociala och strukturella reformer i medlemsländerna
  • konsulterar regeringar
  • ger tekniskt bistånd i olika projekt
  • samarbetar med den privata sektorn och andra internationella sammanslutningar och finansinstitut.

Även om Världsbankens mandat inte är politiskt utan ekonomiskt vill banken också främja god förvaltning och korruptionsbekämpning i medlemsländerna. Världsbanken fäster allt större uppmärksamhet vid verksamhetens verkningar, effektivitet, öppenhet och mätning av resultaten, och distribuerar information och samarbetar med omfattande medborgargrupper.

Tyngdpunktsområden

Världsbankens prioriterar åtgärder som bidrar till minskning av fattigdom och uppnåendet av FN:s globala mål för hållbar utveckling i utvecklingsländer.

Världsbanken har som mål att beakta såväl makroekonomiska och finansiella som strukturella, sociala och humanitära utvecklingsaspekter i sina projekt. Banken fäster stor vikt vid att mäta och följa upp dessa utvecklingsdimensioner. Världsbanken utvecklar också kontinuerligt sektorspecifika program för bland annat hälso- och sjukvård, utbildning, miljö och energi.

Världsbanken har strävat efter att förnya sig och anpassa sig till förändrade behov och förändringar i världsekonomin: från återuppbyggnad även till finansiering av andra projekt och betydande kunskapsproduktion.

Förvaltningen och beslutsfattandet

Guvernörsstyrelsen

Varje medlemsland (189 länder) har en representant i Världsbankens guvernörsstyrelse (Board of Governors), som är bankens högsta beslutande organ. Guvernörsstyrelsen sammanträder en gång om året till ordinarie årsmötet. Årsmötet hålls tillsammans med Internationella valutafonden (IMF).

I Finland har finansministeriet huvudansvaret för Världsbanksärenden, och finansminister Riikka Purra företräder Finland i förvaltningsrådet. 

Exekutivstyrelsen

Guvernörsstyrelsen har delegerat merparten av sina uppgifter till bankens exekutivstyrelse. Världsbankens exekutivstyrelse består av 25 ledamöter. Exekutivstyrelsens beslut fattas nästan utan undantag enligt konsensusprincipen. Exekutivstyrelsen beslutar om bankens verksamhetspolicy och förvaltning, sektorspecifika och landspecifika utvecklingsstrategier samt enskilda projekt. Bankens generaldirektör är ordförande för exekutivstyrelsen. Ajay Banga har varit generaldirektör sedan juni 2023.

Bankens strategiska riktlinjer, rösträtts- och förvaltningsreformen, kapitalsituationen, klimatfinansieringen och aktuella teman i utvecklingsrapporterna, bl.a. främjande av jämställdhet, skapande av arbetsplatser och globala värdekedjor är återkommande teman.

De nordiska länderna och de baltiska länderna bildar en valkrets med en gemensam roterande styrelseledamot. Den nordisk-baltiska röstningsgruppens sammanräknade kapital är cirka 3 procent, varav Finlands andel är 0,5 procentenheter. Den nordisk-baltiska gruppen företräds för närvarande i exekutivstyrelsen av Lene Lind från Norge. Jon Erlingur Jonasson från Island är suppleant. Finlands representant och rådgivare vid de nordiska och baltiska ländernas kontor är Mikko Sihvola.

Utvecklingskommittén

Utvecklingskommittén är ett gemensamt organ för Världsbanken och Internationella valutafonden som har till uppgift att följa det allmänna läget inom världsekonomin och framför allt kapitalflödet från industriländerna till utvecklingsländerna. Den består av sammanlagt 25 ministrar, av vilka var och en representerar varsin röstningsgrupp.

Kommittén är inte något beslutsorgan, men den kan ge råd till medlemsländerna och Världsbanksgruppens institutioner genom gemensamma deklarationer. Medlemskapet i utvecklingskommittén roterar årligen i de nordiska och baltiska ländernas röstningsgrupp.

Mer information:

Världsbankens webbplats

Kontakinformation:

Outi Jurkkola

tfl 02955 30479
outi.jurkkola(at)gov.fi