FI SV

Världsbanken

Världsbanksgruppen

Med Världsbanken avses Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) och Internationella utvecklingsfonden, IDA (International Development Association). 

Världsbanksgruppen inkluderar dessutom Internationella finansieringsbolaget IFC (International Finance Corporation), som även finansierar den privata sektorn, investeringsgarantiorganet MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) och Internationella centret för biläggande av investeringstvister ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes).  Världsbanksgruppens huvudkontor finns i Washington D.C., USA.

Världsbankens mål är att minska fattigdomen och främja global hållbar utveckling. Världsbanken finansierar sociala och strukturella reformer i medlemsländerna, konsulterar regeringar, ger teknisk hjälp i olika typer av projekt och samarbetar både med den privata sektorn och med andra internationella organisationer och finansiella institutioner. Även om Världsbankens mandat inte är politiskt utan ekonomiskt vill banken även främja god samhällsstyrning och bekämpning av korruption i medlemsländerna. Världsbanken fäster allt större uppmärksamhet på verksamhetens verkningar, effektivitet, öppenhet och mätning av resultat, den distribuerar information och samarbetar med omfattande medborgargrupper.

Tyngdpunktsområden

Världsbankens prioriterar åtgärder som bidrar till minskning av fattigdom och uppnåendet av FN:s millenniemål i utvecklingsländerna.

Världsbanken har som mål att beakta såväl makroekonomiska och finansiella som strukturella, sociala och humanitära utvecklingsaspekter i sina projekt. Stor uppmärksamhet ägnas åt mätning och uppföljning av dessa utvecklingsdimensioner. Världsbanken utvecklar kontinuerligt även sektorspecifika program som gäller bl.a. hälsovård, utbildning, miljö och energi.

Världsbanken har strävat efter att förnya sig och reformera verksamheten utifrån ändrade behov och förändringar i världsekonomin: att även finansiera andra projekt än bara återuppbyggnad samt i och med ny praxis för öppenhet och transparens tillhandahålla beprövade lösningar för konkreta utvecklingsutmaningar.

Förvaltningen och beslutsfattandet

Guvernörsstyrelsen

Varje medlemsland (189 länder) har en representant i Världsbankens guvernörsstyrelse (Board of Governors), som är bankens högsta beslutande organ. Guvernörsstyrelsen sammanträder en gång om året för ett ordinarie årsmöte.  Årsmötet hålls tillsammans med Internationella valutafonden (IMF).

I Finland har finansministeriet huvudansvaret för världsbanksärenden och Finlands företräds vid guvernörsstyrelsen av finansminister Matti Vanhanen. Suppleant är utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Exekutivstyrelsen

Guvernörsstyrelsen har delegerat merparten av sina uppgifter till bankens exekutivstyrelse. Världsbankens exekutivstyrelse har i dagsläget 25 medlemmar. Norden och Baltikum utgör en valkrets som har en gemensam representant i exekutivstyrelsen. Den nordisk-baltiska gruppens sammanlagda kapital uppgår till cirka 3 %, varav Finlands andel är 0,50 procentenheter.

Exekutivstyrelsens beslut fattas nästan utan undantag enligt konsensusprincipen. Styrelsen beslutar om bankens policy, förvaltningsfrågor, bankens sektors- och landsspecifika utvecklingsstrategier samt om enskilda projekt. Världsbankens generaldirektör är ordförande för exekutivstyrelsen.  Amerikanen David Malpass har varit världsbankschef fr.o.m. 9.4.2019. 

I exekutivstyrelsen representeras den nordisk-baltiska gruppen för närvarande av Geir Haarde från Island. Suppleant är Jörgen Frotzler från Sverige. Finlands representant och rådgivare till exekutivdirektören vid nordisk-baltiska kontoret är Eeli Jaakkola.

Utvecklingskommittén

Världsbankens och Internationella valutafondens gemensamma organ, utvecklingskommittén, bildades 1974. Den ska övervaka det allmänna läget inom världsekonomin och framförallt kapitalflödet från industriländerna till utvecklingsländerna. Utvecklingskommittén består av 25 ministrar som representerar varsin valkrets. Kommittén är inte något beslutsorgan, men den kan ge råd till medlemsländerna och Världsbanksgruppens institutioner genom gemensamma deklarationer. Kommitténs agenda har under de senaste åren inkluderat:

  • Världsbankens strategiska riktlinjer inkl.
  • rösträtts- och förvaltningsreformen
  • uppföljningen av millenniemålen
  • kapitalläget
  • klimatfinansieringen och
  • aktuella teman i utvecklingsrapporter (bl.a. främjandet av jämställdhet, skapandet av arbetsplatser).

Den nordisk-baltiska valkretsen tillämpar ett roterande medlemskap som byts årligen.

Kontakinformation:

Arto Eno
Tfn 02955 30072
arto.eno(at)vm.fi

Mer information:

Världsbankens webbplats

Nordiska och Baltiska ländernas skriftliga ställningstagande vid utvecklingskommittén, hösten 2016

Utvecklingskommitténs kommuniké, hösten 2016

Nordisk-Baltiska valkretsens anförande, årsmötet 2016