Statsbudgeten

Budgetberedningen

Beredningen av statsbudgeten, dvs. budgetpropositionen, börjar i januari när ministeriernas ramförslag kommer till finansministeriet. Förslagen är en del av ministeriernas och ämbetsverkens fleråriga ekonomi- och verksamhetsplanering. Finansministeriet sammanställer den statsfinansiella ramen för de kommande åren. Regeringen fattar beslut om ramen i mars-april i samband med planen för de offentliga finanserna.

Budgetberedningen fortsätter i ministerierna utifrån planen för de offentliga finanserna och finansministeriets anvisningar. Ministerierna sammanställer ett budgetförslag för sitt förvaltningsområde utifrån ämbetsverkens och inrättningarnas planer. Förslaget lämnas till finansministeriet i maj.

Förvaltningsområdenas budgetförslag behandlas i finansministeriet under våren och sommaren. På förslag av finansministeriet fattar finansministern beslut om förslaget till budgetproposition i augusti och lämnar förslaget till ministerierna. Förslaget publiceras på finansministeriets webbplats.

Tidsplanen för ram- och budgetberedningen

Regeringens budgetmangling

Utifrån finansministeriets ställningstagande genomför finansministern en förhandlingsrunda med berörda ministrar för respektive ministerium. Syftet är att lösa eventuella meningsskiljaktigheter om anslagens storlek. Efter förhandlingsrundan behandlas finansministeriets budgetförslag i en budgetmangling som numera tar ett par dagar. Regeringen beslutar om budgetpropositionens innehåll vid manglingen.

Riksdagen antar budgeten i december

Finansministeriet färdigställer regeringens budgetproposition, som sedan föredras i statsrådets plenum. Den lämnas till riksdagen genast när höstsessionen börjar. Statsbudgeten antas i riksdagens plenum i december när finansutskottet har lämnat sitt betänkande om propositionen.

Tilläggsbudgetar läggs fram vid behov

Om det behövs omedelbara förändringar i en antagen budget kan regeringen lägga fram en tilläggsbudget. Tilläggsbudgetar utarbetas och behandlas i stort sett som ordinarie budgetar.
 

Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar


Statistik

Budgetekonomins inkomstposter och anslag

 

Statistik


Budgetekonomins inkomster, utgifter och balans


Statistik

 

Ytterligare information

Budgetpropositionerna
Budgetöversikt 2019
Budgetöversikt 2018
Budgetöversikt 2017, Januari 2017
Budgetöversikt 2017
Budgetöversikt 2016, våren
Budgetöversikt 2016
Budgetöversikt 2015, våren
Budgetöversikt 2015
Sammandrag av statsbudgetarna godkända av riksdagen fr.o.m. 2002
Introduktion till statens ekonomiförvaltning
Finansutskottet

Kontaktinformation

Budgetrådet
Annika Klimenko
tfn 02955 30180
[email protected]