Arvs- och gåvoskatt

För arv och gåvor betalas skatt till staten.

Arvsskatt

Arvsskatt betalas för arvslott vars värde uppgår till 20 000 euro eller mera. Arvsskatten bestäms utifrån värdet av den ärvda egendomen och släktskapsförhållandet enligt skalan för arvsskatt och enligt skatteklass. Dödsboets tillgångar värderas enligt deras gängse värde vid personens död. Skäliga kostnader för begravning och bouppteckning samt dödsboets skulder kan dras av från förmögenhetens värde.

Arvsbeskattningen verkställs på basis av bouppteckningsinstrumentet eller en särskild skattedeklaration för arvet. Befriade från arvsskatt är bl.a. staten, kommuner och samkommuner, församlingar, läroanstalter samt ideella och allmännyttiga föreningar.

Gåvoskatt

Gåvoskatt betalas för gåvor vilkas värde uppgår till 5 000 euro eller mera. Detta gäller även gåvor som inom tre år erhållits av samma gåvogivare och vilkas sammanlagda värde uppgår till 5 000 euro eller mera.

Skattedeklarationen för en gåva eller ett förskott på arv lämnas av gåvotagaren. Deklarationen ska lämnas inom tre månader efter mottagandet av gåvan.

Gåvans värde anses vara dess gängse värde vid tidpunkten för gåvan. Gåvoskatten bestäms utifrån värdet av den överlåtna egendomen och släktskapsförhållandet enligt skalan för arvsskatt och enligt skatteklass.

Skatteförvaltningen

På skatteförvaltningens sidor finns mera information om arvs- och gåvobeskattningen, bl.a. skalorna för arvs- och gåvoskatten samt skatteklasserna i samband med dem.