Gemensam utveckling och evenemang

Utvecklingen av den offentliga ledningen bygger på en förståelse av att den offentliga förvaltningens uppgiftsfält är omfattande. Den gemensamma utvecklingen utgår ifrån att mångfacetterade ledningsuppgifter stöds med flera olika metoder så att man beaktar av olika sektorers och verksamhetsenheters behov. Det är å andra sidan viktigt att grunderna och praxis för ledningen och utvecklingen av den är tillräckligt enhetliga. På detta sätt främjas gott ledarskap inom hela förvaltningen. För detta ändamål behövs gemensam utveckling, bland annat gemensam ledningsträning. Det är förnuftigt att göra gemensamma saker tillsammans, både med tanke på fördelarna med träningen och ur ekonomiskt perspektiv.

Finansministeriet stöder nätverksbildning och träning bland statsförvaltningens ledning. Finansministeriet ordnar gemensamma evenemang och särskild verksamhet i små grupper för den högsta ledningen och erbjuder tillsammans med HAUS utvecklingscentral statsförvaltningens chefer träningsprogram som lämpar sig för de olika skedena i karriären. 

Samarbetet mellan statsförvaltningen och kommunerna är särskilt viktigt i utvecklingen av den offentliga ledningen. Kommundirektörerna har deltagit bland annat i det förnyarprogram som ordnats av ministeriet och i de årliga dagarna för offentligt ledarskap.

Till finansministeriets uppgifter hör också ett omfattande samarbete med olika utvecklingsorganisationer såväl nationellt som internationellt.

Ledningens nätverk och smågrupper 

Finansministeriet ordnar möten för ministeriernas och ämbetsverkens högsta tjänstemannaledning, dvs. för det så kallade ledningsforumet. Syftet är att öka växelverkan mellan ledningen och en öppen diskussion såväl om aktuella frågor som om utvecklingsfrågor på lång sikt. I tillställningarna deltog förutom utomstående experter också representanter för den politiska ledningen. Ministeriet inbjuder också den högsta ledningen till korta morgonträffar vid behov några gånger per år. År 2019 ordnades för första gången också en dag för offentligt ledarskap, till vilken man inbjöd förutom statsförvaltningens ledning även kommundirektörer och direktörer från andra offentliga organisationer. Den tredje dagen för offentligt ledarskap ordnades i februari 2022. Temat var ”det offentliga ledarskapets identitet i en ny era”.

Inom statsförvaltningens högsta ledning finns det smågrupper som har som mål att öka den högsta ledningens möjligheter att bekanta sig med varandra, utbyta erfarenheter och stödja varann i ledningsuppdragen. År 2020 deltog fyra grupper med sammanlagt 40 chefer. Avsikten är att smågruppsverksamheten inleds på nytt 2022 efter en paus.

Följande verksamhetsprinciper har på basis av erfarenheter ansetts vara bra för smågrupperna:

  • Grupperna är icke-formbundna grupper för kollegialt stöd utan någon färdig agenda. Grupperna kommer själva överens om sina arbetssätt och diskussionsteman.
  • Existerande grupper fortsätter och kompletteras vid behov med nya deltagare.
  • Vid behov inrättar man nya grupper med åtta-tio personer. Målet är att gruppmedlemmarna ska representera statsförvaltningens olika uppgiftsområden på ett mångsidigt sätt.
  • Finansministeriet deltar i gruppernas verksamhet och främjar på så sätt dialogen mellan statsförvaltningens ledning och ministeriet genom att lyfta fram aktuella teman. Sakkunniga vid ministeriet stöder vid behov gruppernas verksamhet även i övrigt.

Dessutom har de som genomgått olika träningsprogram bildat olika alumngrupper.

Forumet för ledningen inom statsförvaltningen

Målet med forumet för ledningen inom statsförvaltningen är att stärka samarbetet och nätverkandet samt dela med sig av god praxis inom statsförvaltningen. Gruppen deltar i beredningen av HR-riktlinjerna och samarbetar speciellt med statens HR-styrgrupp. Medlemmarna i forumet består av direktörer och chefer som svarar för personalfrågor vid de statliga ämbetsverken och ministerierna samt för personalutvecklingen. Forumet samlas till morgonträffar och ett årligt längre seminarium; samarbete bedrivs också mellan mötena. Forumet har en ordförande som samarbetar med ministeriets avdelning för utveckling av statsförvaltningen.

Kontaktuppgifter
Juha Madetoja
enhetschef
tfn +358295530572
[email protected]

Andra nätverk

Det finns flera utvecklingsnätverk inom statsförvaltningen vars verksamhet är värdefull för utvecklingen av förvaltningen och ledningen. Som exempel kan nämnas Kehikko, som består av ministeriernas utvecklingschefer och nätverket Viva som består av ämbetsverkens utbildningschefer. Det blir allt mer aktuellt att ansluta även utomstående aktörer till nätverken, dvs. företag, sammanslutningar och vanliga människor.

I aktuella projekt utnyttjar man sådana utvecklingsnätverk som i större eller mindre utsträckning baserar sig på frivillighet. Ett nätverk utgörs av de som deltagit i gemensamma träningsprogram för ledningen bl.a. Förnyelse-programmet. De är också en viktig resurs som kan utnyttjas på olika sätt i den gemensamma utvecklingen av den offentliga ledningen. Även finansministeriet har tagit i bruk allt fler elektroniska eller virtuella nätverk och är också närvarande i sociala medier, bland annat i LinkedIn och Twitter.

Evenemang och aktuellt

Dagen för offentligt ledarskap dag 2022

Dagen för offentligt ledarskap ordnades med temat: ”Det offentliga ledarskapets identitet i en ny era” den 16 februari 2022 i marina Congress Center (webbtillställning). Evenemanget var avsett för alla direktörer och chefer inom statsförvaltningens ledning, kommunledningen och andra offentliga organisationer.

Publikation på finska:
Offentligt ledarskap - den offentliga ledningens identitet, ledarnas ställning och arbetets krav på 2020-talet

Projekt och arbetsgrupper

Samarbetsgruppen för offentligt ledarskap (på finska)

Ledarskap för det gemensamma bästa - utvecklingsprojektet för ledarskapet inom statsförvaltningen (på finska)

Debattinitiativ

Samarbetsgruppen för offentligt ledarskaps diskussionsinitiativ för utveckling av ledningen inom den offentliga förvaltningen på 2020-talet.

"Offentligt ledarskap – ansvar för den gemensamma framtiden

Den offentliga förvaltningen i Finland utgör grundstenen för demokratin och hållbar utveckling

Det offentliga ledarskapets gemensamma identitet och värdegrund skapas genom en gemensam dialog.

Byggandet av en hållbar offentlig förvaltning kräver modigt ledarskap och systematiskt stöd 

En god offentlig ledning bygger på denna grund. Varje ledare, såväl politiska beslutsfattare som tjänstedirektörer, bidrar till att den offentliga förvaltningen fungerar i sin helhet och tryggar det finländska samhällets välfärd. Det offentliga ledarskapets identitet, värdegrund och det yrkesmässiga ledarskapet måste stärkas ytterligare, och man måste bygga upp ett nytt slags partnerskap inom hela den offentliga sektorn. Samarbetsgruppen föreslår att man inleder en gemensam, omfattande diskussion och beredning för att dra upp riktlinjer för och genomföra principerna för offentligt ledarskap."

Debattinitiativet (på finska)

Kontaktuppgifter

Ari Holopainen
finansråd
tfn 02955 30520
[email protected]

Markus Siltanen
finansråd 
tfn 02955 30263
[email protected]