FI SV EN

Gemensam utveckling och evenemang

Utvecklingen av statsförvaltningens ledning baserar sig på en insikt i att statsförvaltningens uppgiftsfält är omfattande. Den gemensamma utvecklingen utgår från att de mångsidiga ledningsuppgifterna stöds på många olika sätt med beaktande av verksamhetsenheternas olika behov. Å andra sidan är det viktigt att ledningens och utvecklingens grund och praxis är tillräckligt enhetliga inom statsförvaltningen. Detta främjar gott ledarskap i hela förvaltningen. För detta krävs gemensamma utvecklingsåtgärder, bland annat gemensamma ledningsträningar. Det är klokt att utföra gemensamma saker tillsammans både med tanke på träningens fördelar och ekonomin.

Finansministeriet stöder den högsta statsledningen i deras nätverksbildning och träning. Ministeriet ordnar också gemensamma evenemang för den högsta ledningen samt även specifik verksamhet i smågrupper och erbjuder i samarbete med HAUS Kehittämiskeskus träningsprogram lämpliga för statsförvaltningens ledare i olika skeden av deras karriärer. 

Till finansministeriets uppgifter hör även ett brett samarbete med olika utvecklarorganisationer, såväl på nationell som på internationell plan. Samarbetet mellan statsförvaltningen och kommunerna är särskilt viktigt i utvecklingen av det offentliga ledarskapet. Kommunernas ledare har deltagit i bl.a. programmet Förnyare och Dagarna för offentlig ledning som ordnats av ministeriet.

Nätverk och grupper för statsförvaltningens ledning 

Finansministeriet ordnar möten inom Forumet för ledningen inom statsförvaltningen som avsetts för den högsta ledningen på ministerier och ämbetsverk. Syftet med mötena är att öka ledningens ömsesidiga interaktion och den öppna dialogen om såväl aktuella ärenden som långsiktigare utvecklingsfrågor. Tillställningarna har besökts förutom av utomstående experter även av den politiska ledningen. Finansministeriet inbjuder dessutom efter behov den högsta ledningen till korta morgonkaf-fetillställningar några gånger om året. År 2019 ordnades för första gången en temadag om offentligt ledarskap för ledare inom både statsförvaltningen och kommunerna. Den andra temadagen om of-fentligt ledarskap ordnades i februari 2020. Beroende på tema är det också möjligt att bjuda in även andra personer i ledningen, till exempel personer som slutfört programmet Framtidens ledare.

Inom statsförvaltningens högsta ledning fungerar också smågrupper som ska ge den högsta ledningen möjligheter att lära känna varandra bättre, utväxla erfarenheter och få stöd i ledningsuppdraget. År 2019 fanns det fyra grupper med sammanlagt 40 chefer.

Erfarenheten har visat att följande verksamhetsprinciper lämpar sig för smågrupperna: 

  • Grupperna är frivilliga kollegiala stödgrupper utan någon färdig agenda. Grupperna kommer själva överens om sina handlingssätt och diskussionsteman. 
  • Existerande grupper fortsätter, och kompletteras vid behov med nya medlemmar. 
  • Man grundar vid behov nya grupper med 8–10 medlemmar. Målet är att medlemmarna i grup-perna representerar olika uppgiftsområden inom statsförvaltningen på ett så mångsidigt sätt som möjligt. 
  • Finansministeriet deltar i gruppernas verksamhet och främjar för sin del dialogen mellan statsförvaltningens ledning och ministeriet genom att ta upp aktuella teman. Sakkunniga vid ministeriet stöder grupperna på olika sätt om det behövs. 

Dessutom finns det alumngrupper som grundats av deltagare i olika coachningsprogram. 

Forum för statens personalledning

Forumet för statsförvaltningens personalledning har som mål att stärka samarbete och nätverk mellan finansministeriet och ämbetsverken liksom mellan ämbetsverken. Alla personalansvariga ledare vid ämbetsverken är medlemmar i forumet. Forumet möts två gånger om året. Medlemmarna har även deltagit i beredningen av de personalpolitiska riktlinjerna genom diskussioner och särskilda projekt. Forumets arbete leds av ett arbetsutskott, där finansministeriet är medlem. Ministeriets personal- och förvaltningspolitiska avdelning ger forumet de praktiska förutsättningarna.

Andra nätverk

Det finns flera utvecklarnätverk inom statsförvaltningen som bedriver värdefull verksamhet med tanke på utvecklandet av förvaltningen och ledandet. Som exempel kan nämnas Kehikko, som inkluderar ministeriernas utvecklingschefer, Viva-nätverket som upprätthålls av ämbetsverkens utbild-ningschefer samt.  Det är också allt mer aktuellt att parter utanför förvaltningen, dvs. företag, samfund och vanliga medborgare också införlivas i nätverken.

Vid aktuella projekt utnyttjar man utvecklingsnätverk som mer eller mindre uppkommit på frivillig basis. Ett nätverk inkluderar dem som deltagit i gemensamma träningsprogram som avsetts för ledningen inom statsförvaltningen (bl.a. Framtidens ledare –programmet). De utgör också en viktig resurs som kan utnyttjas på olika sätt vid det gemensamma utvecklandet av statsförvaltningen. Finansministeriet har tagit i bruk allt flera digitala eller virtuella nätverk och är närvarande även i de sociala medierna, bl.a. LinkedIn och Twitter.  

Länk till HAUS webbplats

Projekt och arbetsgrupper

Samarbetsgruppen för offentligt ledarskap
Ledarskap för det gemensamma väl – utvecklingsprojekt för statsförvaltningens ledarskap

Kontaktuppgifter

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]

Markus Siltanen
finansråd 
tfn 02955 30263
[email protected]