Innovationer och produktivitet inom den offentliga sektorn

Grön glödlampa som illustrationsbild.

Finansministeriet har som mål att strukturera den övergripande bilden av innovationsverksamheten inom den 
offentliga sektorn och att öka dess genomslag. Innovationer inom den offentliga sektorn består av nya eller förbättrade tjänster, produkter eller processer eller en kombination av dessa som avsevärt avviker från tidigare och som syftar till att åstadkomma genomslag för det gemensamma bästa.

Innovationer är ofta svar på de aktuella utmaningarna och möjligheterna, men genom innovationsverksamhet är det också möjligt att förutse framtiden och skapa nya möjligheter både inom den offentliga sektorn och i samhället i stort.

 

Finlands statsförvaltning är innovativ

Innovationsbarometern från 2022 visade att statsförvaltningen kan skapa konkreta innovationer som effektiviserar verksamheten och hjälper att anpassa den till förändringarna i omvärlden. Innovationsverksamheten motiveras särskilt av kundernas och allmänhetens behov, produktiviteten och ny teknik. Tid och pengar utgör särskilda hinder för uppkomsten av innovationer. 

Lyckade innovationer medför kostnadsbesparingar och gör det möjligt att utnyttja arbetstid för att undersöka möjligheter och skapa nytt i stället för att använda allt på rutinmässiga arbeten. Innovationsverksamhet är oumbärlig i ett läge där den offentliga sektorn och hela samhället kämpar med olika slags resurstryck samtidigt 
som man försöker främja ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Bekanta dig med innovationsbarometern (på finska och engelska, länken öppnas på en ny flik i statsrådets publikationsarkiv)

Medverka i innovationsnätverket och bekanta dig med OECD:s innovationsarbete

Finansministeriet samordnar innovationsnätverket, som möjliggör delning av innovationer och gemensamt lärande. Nätverket finns till för alla aktörer som bedriver innovationsverksamhet. 

Medverka i innovationsnätverket, kontakta adressen valtionhallinto(at)vm.fi.

Finansministeriet förmedlar aktivt information om finländska innovationer inom den offentliga sektorn till internationella samarbetspartner och påverkar OECD:s mål och verksamhet i fråga om innovationsarbete via OPSI-arbetsgruppen. 

OPSI:s webbplats (länken öppnas på en ny flik på OECD:s webbplats)

Finland har godkänt OECD:s innovationsdeklaration och förbundit sig till fem principer i innovationsdeklarationen:

En figur med fem punkter och texten:  1. Vi stöder och stärker innovationer inom den offentliga förvaltningen.  2. Vi uppmuntrar och preparerar alla tjänstemän till att vara innovativa 3. Vi värnar om partnerskap och vi stöder  pluralism 4. Vi stöder forskning, iteration och försök 5. Vi distribuerar det vi lärt oss och delar praxis.

 

Bekanta dig med innovationsdeklarationen för den offentliga förvaltningen i Finland (på finska, länken öppnas som pdf på en ny flik)

Utnyttja den information som OPSI erbjuder (länkarna öppnas i nya flikar på OECD:s webbplats):

OPSI:s undersökning
OPSI:s verktyg
Internationella innovationsexempel som OPSI insamlat
Nyhetsbrev från OPSI

Förbättring av produktiviteten

Finansministeriet svarar för den allmänna utvecklingen av den offentliga förvaltningen. Främjandet av produktivitet och effektivitet är en del av denna allmänna utvecklingsuppgift. Mål 2 i regeringsprogrammets handlingsplan ett ekonomiskt hållbart Finland är att den offentliga ekonomin är i balans 2023 I en normalsituation för den globala ekonomin.

Syftet med att förbättra produktiviteten är att utveckla de offentliga processerna och verksamhetsmodellerna så att processerna blir snabbare, personalens arbetstid sparas och att verksamhetens kvalitet och effekterna för kunderna förbättras. Ett ytterligare mål är att söka synergieffekter och att minska överlappningar mellan olika förvaltningsområden och aktörer samt att säkerställa att lednings - och styrstrukturerna stöder en resultatrik verksamhet. Produktiviteten förbättras till exempel med hjälp av centraliserade statliga stödtjänster.

Finansministeriet har, i syfte att förbättra produktiviteten hos offentliga handlingsmodeller, tillsammans med andra ministerier genomfört produktivitetsanalyser med vilkas hjälp man sökt och identifierat mål för förbättring av produktiviteten och digitalisering av verksamheten. Produktivitetsanalyserna utgör en del av den minskning av kostnaderna inom den offentliga sektorn som ingick i planen för de offentliga finanserna 2019-2022. Målet med att identifiera mål som kan förbättras genom digitalisering och förbättring av produktiviteten är att uppnå fördelar både på organisatorisk och på samhällelig plan.

Rapporten om produktivitetsanalyser (på finska)

Kontaktuppgifter

Matti Kuivalainen
specialsakkunnig
tfn 02955 30344
[email protected]

Pauliina Pussinen
specialsakkunnig
tfn 02955 30292
[email protected]

Ira Alanko
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30353
[email protected]