Innovationer och produktivitet inom den offentliga förvaltningen

Finansministeriet samarbetar med ämbetsverk, inrättningar, kommuner och förvaltningarna i andra länder i syfte att distribuera innovationer. Den offentliga förvaltningens innovationsverksamhet är ett centralt arbetsområde för OECD:s OPSI-team.

OECD:n Observatory of Public Sector Innovation

Bekanta dig med finska statsförvaltningens innovationsdeklaration

Finland antog OECD:s innovationsdeklaration tillsammans med de övriga OECD-länderna vid ministerrådets möte den 22 maj 2019. Målet med innovationsdeklarationen är att stärka innovationsverksamhetens roll inom förvaltningens kärnfunktioner som en del av organisationers och tjänstemäns vardag.

Finland har förbundit sig till de fem principerna i innovationsdeklarationen:

  1. Vi stöder och stärker innovationerna inom den offentliga förvaltningen
  2. Vi uppmuntrar och tränar alla tjänstemän i innovationer
  3. Vi värnar om partnerskap och vi stöder flerstämmighet
  4. Vi stöder forskning, iteration och försök
  5. Vi distribuerar det vi lärt oss och delar våra praxis

Finska statsförvaltningens innovationsdeklaration (på finska)

Kom med i innovationsnätverket

Finansministeriets avdelning för utveckling av statsförvaltningen arbetar för att distribuera resultaten av OECD:s arbete inom ett fritt format innovationsnätverk. Nätverket är öppet för alla och det består av aktörer inom den offentliga förvaltningen som på sina håll driver innovativ verksamhet. Nätverket är ett forum för kollegialt lärande och distribuering av goda praxis.

Kom med i innovationsnätverket, kontakta adressen valtionhallinto(at)vm.fi. 

Läs mera om forskning, material och möjligheter som OECD:s OPSI-team producerat

OPSI:s forskning

OPSI:s verktyg

Internationella innovationsexempel som OPSI insamlat 

OPSI söker årligen exempel på innovationer inom den offentliga förvaltningen genom Call for Innovations -ansökningen. Läs mera om ansökningen och anmäl din egen innovation på OPSI:s webbplats. 

Förbättring av produktiviteten

Finansministeriet svarar för den allmänna utvecklingen av den offentliga förvaltningen. Främjandet av produktivitet och effektivitet är en del av denna allmänna utvecklingsuppgift. Mål 2 i regeringsprogrammets handlingsplan ett ekonomiskt hållbart Finland är att den offentliga ekonomin är i balans 2023 I en normalsituation för den globala ekonomin.

Syftet med att förbättra produktiviteten är att utveckla de offentliga processerna och verksamhetsmodellerna så att processerna blir snabbare, personalens arbetstid sparas och att verksamhetens kvalitet och effekterna för kunderna förbättras. Ett ytterligare mål är att söka synergieffekter och att minska överlappningar mellan olika förvaltningsområden och aktörer samt att säkerställa att lednings - och styrstrukturerna stöder en resultatrik verksamhet. Produktiviteten förbättras till exempel med hjälp av centraliserade statliga stödtjänster.

Finansministeriet har, i syfte att förbättra produktiviteten hos offentliga handlingsmodeller, tillsammans med andra ministerier genomfört produktivitetsanalyser med vilkas hjälp man sökt och identifierat mål för förbättring av produktiviteten och digitalisering av verksamheten. Produktivitetsanalyserna utgör en del av den minskning av kostnaderna inom den offentliga sektorn som ingick i planen för de offentliga finanserna 2019-2022. Målet med att identifiera mål som kan förbättras genom digitalisering och förbättring av produktiviteten är att uppnå fördelar både på organisatorisk och på samhällelig plan.

Rapporten om produktivitetsanalyser (på finska)

Kontaktuppgifter

Ira Alanko
specialsakkunnig
tfn 02955 30353
[email protected]

Eeva Kaunismaa
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30103
[email protected]

Matti Kuivalainen
specialsakkunnig
tfn 02955 30344
[email protected]