Gruvmineralbeskattningen 

En ny skatt på gruvmineral som brutits i Finland, dvs. en gruvmineralskatt, infördes vid ingången av 2024. Syftet med skatten är att ta hänsyn till de i gruvlagen avsedda gruvmineralernas karaktär som icke-förnybara naturtillgångar och att förse samhället en rimlig ersättning för användningen av dem i form av en skatt.

Bestämmelser om gruvmineralskatten finns i lagen om gruvmineralskatt (314/2023). Skatten omfattar samtliga gruvmineral som bryts i Finland och som avses i gruvlagen, med undantag för guld som hittats vid guldvaskning. De som har ett tillstånd som berättigar till utvinning av gruvmineral är skattskyldiga. Skattskyldiga är vanligtvis gruvbolag. 

Olika skattenivåer för metallmalmer och andra gruvmineral 

I skattemodellen beaktas å ena sidan skillnaderna mellan metallmalmer och andra gruvmineral och å andra sidan skillnaderna mellan metallmalmer i fråga om deras värden och malmhalt. Skatten på metallmalm bestäms på basis av metallhalten i de gruvmineral som matas in i anrikningen samt på basis av beskattningsvärdet. Beskattningsvärdet baserar sig i princip på det årliga medelvärdet av världsmarknadspriset på varje enskild metallmalm. Bestämmelser om de prisuppgifter som används som grund för beskattningsvärdena utfärdas genom förordning av statsrådet. Skatten på metallmalmer är 0,6 procent av beskattningsvärdet av den metall som malmen innehåller. 

Skatten på övriga gruvmineraler än metallmalm bestäms enligt mängden utvunna gruvmineraler, eftersom det inte finns några motsvarande offentliga värdeuppgifter för dem. Skatten på andra gruvmineral än metallmalm är 0,20 euro per ton gruvmineral som bryts. 

Skatteintäkterna styrs till gruvkommunerna

De eftersträvade intäkterna från gruvskatten är 25 miljoner euro per år. Sextio procent av skatteintäkterna styrs till de kommuner där gruvorna är belägna och 40 procent till staten. 

Mer information om Skatteförvaltningens preciserande anvisning

Om du har frågor om ett enskilt skatteärende ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.