Förslag till normavveckling


Finansministeriet samlade 28.11.2023-16.2.2024 idéer, förslag och tankar om i vilka uppgifter och tjänster kommunerna kan ges större frihet och egen prövningsrätt genom en lindring av den detaljerade regleringen eller om hur regleringen av kommunernas uppgifter i övrigt kan ses över. Förslag kunde också lämnas om försök med avvikelser från lagstiftningen eller andra metoder för att utveckla praxis. 

Kommuner och andra organisationer samt även kommunanställda lämnade detaljerade förslag med motiveringar

Kommuninvånare lämnade sina förslag om både avveckling av normer och kommunförsök i 

Syftet med de normer som föreslås bli avvecklade, uppluckrade eller förnyade bör vara att ändringarna

  • underlättar kommunernas verksamhet
  • lämnar rum för flexibilitet vid skötseln av uppgifterna
  • minskar byråkratin
  • beaktar differentieringen av kommunerna när det gäller skötseln av uppgifter eller
  • gör verksamheten smidigare ur både kommunernas och kundens synvinkel.

Definitioner som användes i enkäterna


Med avveckling av normer avsågs avskaffande av skyldigheter som reglerar lagstadgade uppgifter eller deras genomförandesätt i lagstiftningen. Med uppluckring av normer avsågs avreglering av den detaljerade reglering som gäller skötseln av de lagstadgade uppgifterna, det vill säga avreglering av skyldigheter.

Med försök med avvikelse från lagstiftningen avsågs införande av lagar som gäller en viss tid och ger försökskommunerna möjlighet att avvika från den gällande lagstiftningen. Försöken i en vidare bemärkelse innebars ändringar i de verksamhetssätt som anknyter till utförandet av uppgifterna.
Med förnyande av uppgifter avsågs reformer som hänför sig till organiseringen av uppgifterna, beaktande av differentieringen av kommunerna på ett nytt sätt i uppgifterna, utveckling eller ökning av samarbetet mellan kommunerna, nytänkande om verksamhetssätten och andra motsvarande reformer som hänför sig till uppgiften.