Personalens rörlighet – personalrotation och tjänstemannautbyte

Inom statsrådet har man länge i olika sammanhang främjat personalens rörlighet såväl inom den egna organisationen som inom och utanför statsrådet. Målet har understötts med olika program och guider, av vilka guiden för personalrotation inom statsförvaltningen från 2012 är den senaste. Guiden baserades på regeringens riktlinje, enligt vilken mål som främjar personalens rörlighet i större utsträckning skulle ingå i ämbetsverkens resultat- och ledningsavtal. Det nuvarande regeringsprogrammet innehåller ett mål för att minska differentieringen inom statsförvaltningen och utveckla karriärvägar och intern arbetsrotation. Statliga arbetsuppgifter ska organiseras så att man utnyttjar multilokalitet och möjligheten att arbeta oberoende av plats tack vare smart teknik.

I personalrotation övergår personen till en annan uppgift för en viss tid med bibehållen lön. Anställningen finns kvar i den avsändande organisationen, som betalar lön och övriga personalkostnader under rotationen. Den mottagande organisationen kan vara en statlig enhet såväl som en kommunal eller en privat organisation. Målet är att befintlig kompetens utnyttjas på ett bättre sätt så att arbetsinsatsen allokeras där den behövs mest.

Tjänstemannautbyte innebär att statsanställda under en kort period på 1–6 månader arbetar utomlands med uppgifter inom sitt förvaltningsområde. Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmen för tjänstemannautbyte. Ansökningstiden för programmen för tjänstemannautbyte är fortlöpande. För att du ska kunna delta måste din arbetsgivare bifalla din ansökan och du måste beviljas tjänstledighet med lön. Målländerna för tjänstemannautbyte har i regel varit de övriga Nordiska länderna och andra EU-länder. Avsikten är att utöka tjänstemännens insikt i de övriga Nordiska förvaltningarna samt att utöka kontakterna mellan Nordiska statsförvaltningar.

Andra internationaliseringsmål som du kan ansöka till via Utbildningsstyrelsen är statsrådets EU-jobb, utrikesministeriets utvecklingssamarbetsprogram och Nordens och Baltikums rörlighetsprogram. Närmare information om alla ovan nämnda programmen för tjänstemannautbyte finns på:

Utbildningsstyrelsens sidor

Mera material och praktisk information om intern rörlighet och personalrotation finns på webbplatsen: 

Valtiolle.fi

Kontaktuppgifter

Kirsi Kuuttiniemi
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30207
[email protected]