Prioritering av digital myndighetskommunikation

Enligt programmet för statsminister Petteri Orpos regering ska Finland stegvis övergå till att prioritera digitala tjänster som kanal för kommunikation med myndigheter. Under regeringsperioden inleds utvecklingsarbetet i första hand i fråga om digital myndighetskommunikation, med vilken i detta sammanhang avses myndigheternas delgivningar till medborgare. Målet är att medborgare som utnyttjar e-tjänster i första hand ska få de delgivningar som myndigheterna skickar elektroniskt. Samtidigt måste det säkerställas att det finns alternativa service- och kommunikationskanaler för dem som inte kan använda e-tjänster.

I nuläget skickar myndigheterna i regel sina delgivningar som papperspost till kunden om kunden inte gett något separat samtycke till elektronisk delgivning, dvs. i allmänhet till användning av Suomi.fi-meddelanden. En övergång till prioritering av elektroniska delgivningssätt medför besparingar för den offentliga förvaltningen, effektiviserar myndighetsprocesserna och erbjuder allt fler kunder service oberoende av tid och plats. 

För att uppnå detta mål har finansministeriet tillsatt Programmet för att prioritera digitala myndighetstjänster för mandatperioden 27 mars 2024–31 december 2027. Programmet omfattar förutom utveckling av lagstiftningen också kundorienterad utveckling av Suomi.fi-meddelanden, anvisningar och rådgivning till medborgare och myndigheter om utnyttjandet av tjänsten samt digitalt stöd till medborgarna vid övergången till digital myndighetskommunikation.

Målen för programmet:

  • Elektroniska delgivningar prioriteras med stöd av lagstiftning för deras del som har möjlighet till e-kommunikation. Förvaltningens kunder stöds i övergången genom informationsstyrning och rådgivning.
  • Den offentliga förvaltningen sparar genom att prioritera e-tjänster vid delgivningar till kunder framom pappersbrev per post (Suomi.fi-meddelanden).
  • Antalet organisationer som tagit i bruk Suomi.fi-meddelandena utökas såväl inom den offentliga förvaltningen som i fråga om organisationer som sköter offentliga uppdrag. Detta görs genom lagstiftningsåtgärder, informationsstyrning och rådgivning samt genom att stöda myndigheterna i ibruktagandet av tjänsten i samband med statsunderstödsomgången.
  • En mer omfattande och smidig användning av Suomi.fi-meddelanden möjliggörs genom att tjänsten utvecklas på ett kundorienterat sätt. Detta stöder även förvaltningens produktivitetsmål.
  • Man utarbetar alternativ och lösningar för en stegvis övergång mot en mer omfattande prioritering av e-tjänster som en kanal för myndighetskommunikation inom den offentliga förvaltningen.
  • Förutsättningar och metoder för att göra det möjligt att sända myndighetspost till privata digitala posttjänster utreds.
     

Mer information:

  • Niko Ruostetsaari, specialsakkunnig (projektchef)
  • Emilia Laitala, konsultativ tjänsteman (lagstiftning)