Inledande och beredning

En framställning om sammanslagning av kommuner görs gemensamt av fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen. Kommunernas framställning ska tillställas ministeriet.

Finansministeriet kan inleda en sammanslagning av kommuner genom att bestämma att en särskild kommunindelningsutredning ska genomföras.

Ministeriet bestämmer en tidpunkt före vilken framställningar om sådana sammanslagningar av kommuner som planeras träda i kraft vid ingången av det följande året ska tillställas ministeriet.

Utredningarna i anknytning till sammanslagningen gör kommunerna i regel själv eller med hjälp av t.ex. en konsult.  Finansministeriet kan på ansökan bevilja understöd för de kostnader som uppstår genom sammanslagningsutredningarna. Som undantagsförfarande kan ministeriet tillsätta en s.k. särskild kommunindelningsutredning.

En framställning om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun kan göras av: fullmäktige i en kommun som berörs av ändringen; kommunernas fullmäktige gemensamt, en kommunmedlem eller ministeriet.