Rättsfall

På dessa sidor finns rätts- och beslutspraxis från 1995 och framåt med avseende på statstjänstemannalagen.

En tjänsteman kan överklaga ett beslut som statsrådet eller ämbetsverket fattat om en tjänsteman, med undantag för vad som särskilt föreskrivs i statstjänstemannalagen. Bestämmelser om överklagande hos förvaltningsdomstolen finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. På Avdelningen för utveckling av statsförvaltningens webbplats publiceras korta referat av förvaltningsdomstolarnas och den 2013 nedlagda tjänstemannanämndens beslut. Om ändring i beslutet sökts, finns en hänvisning till högsta förvaltningsdomstolens beslut i anslutning till referatet.

Kontaktuppgifter

[email protected]