Historia

Förra Senatshuset, nuvarande Statsrådsborgen.

Finland fick en egen centralförvaltning år 1809. I augusti 1809 utfärdades ett reglemente åt regeringskonseljen som inledde sin verksamhet under oktober samma år. Regeringskonseljen (fick år 1816 namnet Kejserliga senaten för Finland) hade två avdelningar: ekonomiavdelningen, som svarade för landets allmänna förvaltning samt rättsavdelningen som var den högsta rättsinstansen. I slutet av 1918, efter att landet blivit självständigt, ändrades senatens ekonomiavdelning till statsrådet, dess expeditioner till ministerier och rättsavdelningen till högsta domstolen.

Regeringskonseljens ekonomiavdelning hade fem expeditioner: kansli-, kammar-, finans-, militi- och ecklesiastikexpeditionerna. Tre av dessa skötte om ärenden som hade samband med förvaltningen av statens tillgångar. Finansexpeditionen utarbetade budgeten och beslutade om användandet av statens medel inom ramen för en godkänd budget. Den svarade dessutom för näringspolitiken, tills uppgiften år 1888 flyttades till den nya handels- och industriexpeditionen. Kammarexpeditionen svarade för den högsta tillsynen över skatteuppbörden samt för revisionen av statens räkenskaper. Kammarexpeditionen upplöstes i november 1917, och dess uppgifter överflyttades till finansexpeditionen. Även militiexpeditionen skötte huvudsakligen om statsfinansiella uppgifter, eftersom den ansvarade för ekonomiska ärenden som hade anknytning till den avvecklade roterade armén: uppbärande av vissa skatter, bokföring och utbetalning av löner på indragningsstater samt pensioner. Militiexpeditionen upplöstes 1841, varvid dess uppgifter överflyttades till finansexpeditionen.

Alexander I, kejsaren av Ryssland och storfursten av Finland, försäkrade vid Borgå lantdag att de skatter som uppbärs i Finland skulle användas endast för Finlands egna behov. En egen statsekonomi gjorde det möjligt för Finland att bygga ett eget statsmaskineri redan under tiden som ryskt storfurstendöme, samt att driva en särpräglad samhällspolitik. Den egna statsekonomin banade vägen för statlig självständighet.

En ny form fastställdes för statsförslaget år 1841: inkomsterna indelades i avdelningar och utgifterna i huvudtitlar. Statsförslaget började publiceras i författningssamlingen 1862.

1899 utfärdes förordning angående omorganisation av statsverkets kassa- och räkenskapsväsende gavs, där det bland annat föreskrevs om budgetbruttoprincipen för budgeten och anslagens budgeträttsliga natur och där statens inkomster och utgifter indelades i ett ordinarie och ett extraordinarie statsförslag.

Finansutskottet inrättades år 1917. Den finansiella förhandsövervakningen som traditionellt utövats av statsrådet överfördes så småningom till utskottet. Senaten ombildades till statsrådet och expeditionerna till ministerier år 1918. Senatorerna blev ministrar, och finansexpeditionen blev finansministeriet.

Finansministeriets historia har getts ut som en bokserie i tre delar (på finska): delarna 1-2 (2009) och del 3 (2010), Sakari Heikkinen och Seppo Tiihonen (Edita publishing)

På andra webbplatser

Regeringar och ministrar sedan 1917 
Regeringsprogrammen från år 1917

Bild: förra Senatshuset, nuvarande Statsrådsborgen. Källa: Helsingfors konstmuseum, finna.fi