Finlands hållbara tillväxt byggs gemensamt

Hållbar tillväxt är en förutsättning för Finlands välfärd. Finland genomför ett program för hållbar tillväxt via samarbete mellan nationella och regionala aktörer. Vi ber alla att delta och påverka hur det Finland som byggs kommer att se ut.

”Det är nödvändigt att Finlands program för hållbar tillväxt utarbetas tillsammans. Det utarbetas tillsammans med olika ministerier, tillsammans med landskapens och regionernas aktörer samt med näringslivet och forskningssektorn. Det är nödvändigt att vi även i regionerna samarbetar med aktörer, kommuner, företag och organisationer inom såväl regionutvecklingen som social- och hälsovårdssektorn", säger finansminister Matti Vanhanen.

På den här webbplatsen hittar du information om prioriteringarna samt investerings- och reformkriterierna i Finlands program för hållbar tillväxt.

Skicka dina förslag, initiativ och synpunkter till e-postadressen [email protected] senast 31.12. 

Prioriteringar i Finlands program för hållbar tillväxt

Programfinansieringen riktas till sex prioriterade områden som ger snabba effekter och överensstämmer med rekommendationerna för den europeiska planeringsterminen. Regeringens prioriteringar:  

 1. Genom utbildning och forsknings- och innovationsverksamhet når Finland åter hållbar tillväxt
 2. Den gröna omställningen stöder en strukturomvandling inom ekonomin
 3. Finlands internationella konkurrenskraft tryggas
 4. Ytterligare satsningar på hållbar infrastruktur och digitalisering
 5. Arbetsmarknaden, tjänster riktade till arbetslösa och utveckling av arbetslivet
 6. Åtgärder som förbättrar tillgången till social- och hälsovårdstjänster och ökar kostnadseffektiviteten

Urvalskriterierna är att de åtgärder som genomförs följer prioriteringarna i Finlands hållbara tillväxt, verkligen förnyar de ekonomiska strukturerna och sammantaget har en bestående, positiv och betydelsefull effekt.

Hur fortskrider programmet för hållbar tillväxt?

Finland

 • (september) statsministern tillsatte en samordningsgrupp och regeringen slog fast programmets prioriteringar vid budgetförhandlingarna
 • (september-oktober) landskapsturné och andra samrådsmöten där åtgärdsförslagen, målen och tidtabellen diskuteras.
 • (hösten) Statsrådet lämnar en redogörelse till riksdagen om hur Finland planerar att använda återhämtningsinstrumentets medel
 • (slutet av 2020) beredning av en preliminär plan för Finlands tillväxtprogram
 • (början av 2021) Finlands plan för återhämtning och resiliens lämnas till kommissionen (senast i april 2021)

EU-nivå

 • (juli 2020) Europeiska rådet tog beslut om återhämtningsinstrumentet
 • (början av oktober) EU-ländernas finansministrar enades om faciliteten för återhämtning och resiliens
 • (slutet av 2020) rådet, Europaparlamentet och kommissionen förhandlar om faciliteten för återhämtning och resiliens i trilogifasen
 • (januari 2021) Målet är att Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens träder i kraft i januari 2021
 • (april 2021) planerna lämnas till EU före utgången av april

Programmet för hållbar tillväxt finansieras via EU:s återhämtningsinstrument 

EU:s återhämtningsinstrument är ett stort paket där faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility RRF) utgör en central del. Paketet ska ge ekonomin i medlemsstaterna möjlighet att snabbt komma igång igen och påskynda Europas återhämtning efter coronaviruset.

Utbetalning av bidrag från faciliteten förutsätter att
de uppställda investerings- och reformmålen nås. Delmålen och genomförandet
av investeringarna och reformerna följs upp regelbundet och uppföljningsrapporter lämnas även till kommissionen.

Ytterligare information:

Återhämtningsinstrumentet och dess program

Vad är faciliteten för återhämtning och resiliens?

Hur fördelas finansieringen för Finlands hållbara tillväxt?

Regeringens riktlinjer för fortsatt beredning av prioriteringarna och principerna för programmet för hållbar tillväxt i Finland

Finlands program för hållbar tillväxt utarbetas tillsammans med regionerna – ministrarnas landskapsturné inleds 21.9.

Samordningsgrupp som ska stödja hanteringen av helheten i fråga om EU:s återhämtningsinstrument och utarbetandet av en plan för återhämtning och resiliens

Vanliga frågor