Programmet för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Det påskyndar konkurrenskraften, investeringarna, höjningen av kompetensnivån samt forskningen, utvecklingen och innovationerna.
 
Målet med programmet är att

 • minska växthusgasutsläppen
 • öka produktiviteten
 • höja sysselsättningsgraden
 • påskynda tillgången till vård
 • främja regional, social och könsmässig jämställdhet.

Programmet finansieras med medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument.

Programmet bygger på fyra pelare

Finlands program för hållbar tillväxt hade ursprungligen sex prioriteringar, men ministerarbetsgruppen preciserade prioriteringarna. Programmet bygger nu på fyra pelare:

1. Grön övergång

Den gröna övergången stöder ekonomiska strukturomvandlingar och ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle. Programmet påskyndar lösningar som hjälper att minska utsläppen såväl i Finland som annanstans i världen.

Målet är att göra Finland till ett ledande land i världen inom väte- och cirkulär ekonomi, bioprodukter med högt förädlingsvärde samt utsläppsfria energisystem och andra klimat- och miljölösningar. Dessutom strävar man efter att förbättra energieffektiviteten och påskynda övergången till fossilfri trafik och uppvärmning. Målen främjas bland annat genom satsningar i forskning och åtgärder som mobiliserar så många investeringar som möjligt i grön övergång och som skapar övergripande lösningar på marknaden.

2. Digitalisering

Programmet stärker digitaliseringen och dataekonomin inom den offentliga och privata servicen så att produktiviteten och kostnadseffektiviteten förbättras. Programmet gör trygga vardagliga tjänster tillgängliga för människor i hela landet.

Målet är att skapa en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företagen och att lyfta Finland till världens ledande land när det gäller att producera datadrivna tjänster i det digitala samhället och säkra lösningar för dem. Lösningar som främjar digitaliseringen av trafiken tas i beaktande i arbetet. Programmet stärker samhällets digitala övergång genom åtgärder som påskyndar digitaliserings-, teknik- och datainvesteringar.

3. Sysselsättning och kompetens

Programmet höjer sysselsättningsgraden och kunskapsnivån i syfte att påskynda en hållbar tillväxt. Avsikten är bland annat att förnya tjänsterna för jobbsökning i en mera kundorienterad riktning och att utnyttja digitaliseringen i samband med dem. Arbetsbaserad invandring och integration görs smidigare och välbefinnandet i arbetet samt sysselsättningen av partiellt arbetsföra främjas. Den långsiktiga tillväxten främjas genom att kompetensnivån hos såväl unga som vuxna höjs. Det skapas fler möjligheter till kontinuerligt lärande så att studerandet inte är bundet till en viss plats.

Programmet stärker den gemensamma användningen av forskningsinfrastrukturer och ökar forsknings- och utvecklingsintensiteten, vilket ökar tillväxten också på längre sikt.

Målet är att påskynda förnyelse, återhämtning och hållbar tillväxt inom de sektorer som drabbats hårdast av krisen, dvs. turismen, den kreativa ekonomin och evenemangssektorn. I detta arbete strävar man efter innovationer och utnyttjande av forskningsdata.

4. Social- och hälsovårdstjänster

Programmet påskyndar förnyelsen av strukturer och tjänster inom social- och hälsovården. Målet är att göra tjänsterna tillgängliga för alla och att förnya dem kostnadseffektivt och människoorienterat. Strukturreformen av tjänster stöds genom informations- och kommunikationstekniska reformer.
 
Tillgången till vård ska försnabbas i hela landet när nya verksamhetssätt tas i bruk. Vårdgarantin för primärvården främjas så att också mental hälsa ingår.
 
Avsikten är att avveckla den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld som uppkommit under coronakrisen genom att förnya verksamhetsmodellerna och att ta i bruk nya digitala tjänster.

Hur fortskrider programmet för hållbar tillväxt?

”Det är nödvändigt att Finlands program för hållbar tillväxt utarbetas tillsammans. Det utarbetas tillsammans med olika ministerier, tillsammans med landskapens och regionernas aktörer samt med näringslivet och forskningssektorn. Det är nödvändigt att vi även i regionerna samarbetar med aktörer, kommuner, företag och organisationer inom såväl regionutvecklingen som social- och hälsovårdssektorn", säger finansminister Matti Vanhanen. 

Finland

 • September 2020: statsministern tillsatte en samordningsgrupp och regeringen drog vid budgetförhandlingarna upp riktlinjer för prioriteringarna i programmet för hållbar tillväxt.
 • September–oktober 2020: landskapsturné och andra diskussionsmöten där man diskuterade åtgärdsförslag, mål och tidsplan.
 • 27.11.2020: statsrådet lämnade en redogörelse till riksdagen om den planerade användningen av medel från återhämtningsinstrumentet i Finland.
 • 15.3.2021: Finland lämnar en preliminär version av planen för programmet för hållbar tillväxt till Europeiska kommissionen.
 • 29.4.2021: Finland lämnar en slutlig version av planen för programmet för hållbar tillväxt (återhämtnings- och resiliensplanen) till kommissionen.

EU-nivå

 • Juli 2020: Europeiska rådet drog upp riktlinjer för EU:s återhämtningsinstrument.
 • Början av oktober: EU-ländernas finansministrar nådde samförstånd om faciliteten för återhämtning och resiliens.
 • Slutet av 2020: trepartsförhandlingar om faciliteten för återhämtning och resiliens mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen.
 • Februari 2021: EU-förordningen om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens antas och träder i kraft.
 • April 2021: medlemsländerna lämnar sina nationella planer för återhämtning och resiliens till EU före utgången av månaden.

Programmet för hållbar tillväxt finansieras via EU:s återhämtningsinstrument 

EU:s återhämtningsinstrument är ett stort paket där faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility RRF) utgör en central del. Paketet ska ge ekonomin i medlemsstaterna möjlighet att snabbt komma igång igen och påskynda Europas återhämtning efter coronaviruset.

Utbetalning av bidrag från faciliteten förutsätter att
de uppställda investerings- och reformmålen nås. Delmålen och genomförandet
av investeringarna och reformerna följs upp regelbundet och uppföljningsrapporter lämnas även till kommissionen.

Ytterligare information:

Återhämtningsinstrumentet och dess program

Vad är faciliteten för återhämtning och resiliens?

Hur fördelas finansieringen för Finlands hållbara tillväxt?

Regeringens riktlinjer för fortsatt beredning av prioriteringarna och principerna för programmet för hållbar tillväxt i Finland

Finlands program för hållbar tillväxt utarbetas tillsammans med regionerna – ministrarnas landskapsturné inleds 21.9.

Samordningsgrupp som ska stödja hanteringen av helheten i fråga om EU:s återhämtningsinstrument och utarbetandet av en plan för återhämtning och resiliens

Vanliga frågor