Beredningen 

Finansministeriet bereder programmet för hållbar tillväxt i omfattande samarbete. I arbetet deltar förutom ministerierna också landskapsförbunden och andra aktörer inom regionerna samt näringslivet och forskningsområdet.

Finland

  • September 2020: statsministern tillsatte en samordningsgrupp och regeringen drog vid budgetförhandlingarna upp riktlinjer för prioriteringarna i programmet för hållbar tillväxt.
  • September–oktober 2020: landskapsturné och andra diskussionsmöten där man diskuterade åtgärdsförslag, mål och tidsplan.
  • 27.11.2020: statsrådet lämnade en redogörelse till riksdagen om den planerade användningen av medel från återhämtningsinstrumentet i Finland.
  • 15.3.2021: Finland tillställde Europeiska kommissionen en preliminär version av planen för återhämtning och resiliens som ingår i programmet för hållbar tillväxt.
  • 27.5.2021: Finland tillställde Europeiska unionen en slutlig version av den plan för återhämtning och resiliens som ingår i programmet för hållbar tillväxt.

EU

  • Juli 2020: Europeiska rådet drog upp riktlinjer för EU:s återhämtningsinstrument.
  • Början av oktober: EU-ländernas finansministrar nådde samförstånd om faciliteten för återhämtning och resiliens.
  • Februari 2021: EU-förordningen om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens antas och trädde i kraft.
  • April–maj 2021: medlemsländerna lämnade sina nationella planer för återhämtning och resiliens till EU.
  • 2021–2022: Europeiska kommissionen bedömde medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens och EU-rådet godkände dem.

Statsrådets redogörelse till riksdagen: Finlands program för hållbar tillväxt (på finska, statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto)

Så här behandlar riksdagen EU:s fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument (på finska, riksdagen)