Aktuellt om programmet för verkningsfull offentlig upphandling

Det händer mycket inom programmet för offentlig upphandling. Du kan hålla dig a jour genom att följa denna sida och genom att prenumerera på nyhetsbrevet om offentlig upphandling. 

Nyheter och pressmeddelanden

Mentorprogrammet för offentlig upphandling inleds för andra gången i syfte att stärka kompetensen inom offentlig upphandling

Finansministeriet, Kommunförbundet och HAUS-utvecklingscentral genomför inom ramen för programmet för verkningsfull offentlig upphandling ett mentorprogram som bidrar till kompetens inom offentlig upphandling. I programmet deltar 22 mentorer och 64 adepter, som alla är experter i offentlig upphandling inom den offentliga förvaltningen, den privata sektorn och den tredje sektorn.

Syftet med mentorprogrammet är att utbyta upphandlingskompetens och tyst kunskap, öka samarbetet och skapa nätverk över organisationsgränserna. Mentoreringen bidrar också till deltagarnas professionella utveckling.

 

Tydliga anbudsförfrågningar uppmuntrar företagen att lämna anbud vid offentlig upphandling

Finansministeriets och Kommunförbundets program för verkningsfull offentlig upphandling har utrett de viktigaste utmaningarna för företag som vill lämna anbud vid offentlig upphandling. Enligt enkäten består de med betydande hindren för anbudsgivning av den tunga anbudsprocessen, de krav som ställs på upphandlingsobjektet och anbudsgivaren samt att innehållet i anbudsförfrågan ofta skräddarsys så att endast vissa anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud. 

På basis av enkäten påverkas viljan att lämna anbud positivt bland annat av anbudsförfrågans tydlighet, tydliga jämförelsegrunder och användningen av kvalitet som jämförelsefaktor. På basis av enkäten lönar det sig för de upphandlande enheterna att fästa uppmärksamhet vid att förfrågningsunderlaget är entydigt och begripligt samt vid att anbudsförfrågan och avtalsvillkoren är tydliga. 

Statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet –utredning: Effektiv offentlig upphandling förutsätter konkurrens, gemensamma upphandlingar och information

Av en utredning som statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet publicerade den 25 april framgår det att ökad gemensam upphandling kan öka konkurrensen, vilket i sin tur kan leda till betydande besparingar i den offentliga ekonomin. Finland saknar dessutom en nationell upphandlingsdatabas med hjälp av vilken upphandlingarnas kostnadseffektivitet och kvalitet kunde förbättras.

Finland har utvecklat den offentliga upphandlingen i en hållbarare riktning – bekanta dig med den nya digitala vyn för offentlig upphandling

Många regioner i Finland har antagit målen i den nationella strategin för offentlig upphandling som en del av upphandlingen och ledningen av den. Uppgifterna framgår av den nya digitala tjänsten för offentlig upphandling i Statskontorets granskaförvaltningen.fi-tjänst, som har förverkligats som en del av åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling.

Det har aldrig tidigare funnits tillgång till information om offentlig upphandling i Finland på ett så heltäckande, samlat och öppet sätt. Med den nya tjänsten följer man upp hur den nationella upphandlingsstrategin har lyckats och hurdana verkningar den haft.

Tjänsten innehåller uppdaterad information om till exempel upphandlingsvolymer i euro, upphandlingskompetens, beaktande av små och medelstora företag samt ekologisk och social hållbarhet vid upphandling och innovativ upphandling.

Med hjälp av uppgifterna kan man definiera nya åtgärder som utvecklar upphandlingarnas genomslag såväl nationellt som i organisationerna. Öppna data ökar transparensen inom den offentliga förvaltningen när till exempel media, forskare och medborgare får ännu bättre tillgång till uppdaterade uppgifter om offentlig upphandling. 

Annonseringen om upphandlingar reformeras hösten 2023

Annonseringen om upphandlingar ska ses över och förenhetligas inom EU. I och med reformen ändras de nationella annonserna och EU-annonserna i tjänsten hankintailmoitukset.fi (Hilma) och i de system för konkurrensutsättning som den privata sektorn tillhandahåller.

Tack vare reformen kan man bland annat göra upphandlingsannonser samtidigt på flera olika språk, det införs en ny separat annons för marknadsundersökningar, antalet fritextfält minskas och fler färdiga alternativ erbjuds. 

De nya upphandlingsannonserna införs nationellt vid ingången av september. I det första skedet införs förnyade annonser vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena. De förnyade annonserna tas i bruk inom den nationella upphandlingen i början av 2024. Utbildningar för ibruktagande av de nya annonserna startar i augusti 2023. 

Ny handbok ger anvisningar för lyckad IKT-upphandling

Nya handboken för IKT-upphandlingar erbjuder en modell för effektiv IKT-upphandling och smidigt samarbete. Handboken innehåller anvisningar både för upphandlande enheter och för anbudsgivare i de olika skedena av upphandlingen. 

Handboken är ett resultat av samarbete, och samarbetet fortsätter även efter att den publicerats. I det fortsatta samarbetet (ICT-kohtaamo) fokuserar man noggrannare på olika teman som kräver fördjupade och preciserade anvisningar. Alla experter på IKT-upphandling är välkomna att delta i ICT-kohtaamo).

Nya åtgärder för att stärka genomslagskraften hos medel som används för offentlig upphandling och den offentliga ekonomins hållbarhet

Åtgärdsprogrammet för Offentlig upphandling som leds av finansministeriet och Kommunförbundet har tagit i tu med över 30 nya åtgärder. De nya åtgärderna utvecklar bland annat den strategiska och kunskapsbaserade ledningen, upphandlingskompetensen, upphandlingsverksamhetens funktion och innovationer samt den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten vid offentlig upphandling.

Läget med offentlig upphandling i Finland – Infograferna om offentlig upphandling kan utnyttjas fritt 

Hankinnat Suomessa 2021 -infograafi. Tutustu tekstivastineeseen leipätekstissä olevan linkin kautta. Hankinta-Suomi lukuina 2022 -infograafi. Tutustu tekstivastineeseen leipätekstissä olevan linkin kautta. Hurdant var läget med offentlig upphandling i Finland 2021? Hur ser de offentliga upphandlingssiffrorna ut år 2022? Programledningen för programmet för verkningsfull offentlig upphandling presenterade aktuell information om offentlig upphandling och utveckling av offentlig upphandling i form av infografik vid höstseminariet för offentlig upphandling i september 2022. 

Tack vare det stora intresset kan de finskspråkiga infograferna om offentlig upphandling nu fritt laddas ner, användas och skrivas ut via länkarna nedan. Infografernas alternativa texter som kompletterar innehållet finns även på svenska. Dessutom får användarna tillgång till källförteckningar på finska. 

Nyhetsbrev från programmet för verkningsfull offentlig upphandling (på finska)

Håll koll på utvecklingen av upphandlingen och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumerera på nyhetsbrev från programmet för verkningsfull offentlig upphandling