Makrostabilitetspolitiken och tillsynen över den

Med makrostabilitetspolitiken och tillsynen över den avses en åtgärdshelhet som olika myndigheter genomför tillsammans och vars mål är att kontrollera de risker som riktar sig mot stabiliteten i det finska finansieringssystemet och förstärka bankernas uthållighet mot dessa risker. 

Makrostabilitetspolitiken bedrivs med s.k. makrostabilitetsinstrument. Med hjälp av dessa och andra åtgärder som stärker bankernas soliditet samt med hjälp av tillsynen över makrostabiliteten strävar man efter att säkerställa att finansieringssystemet fungerar så störningsfritt som möjligt. Med makrostabilitetstillsynens metoder följer man upp och bedömer hotet från eventuella risker. 

Bestämmelser om makrostabilitetsinstrumenten finns både på EU-nivå och på nationell nivå. Makrostabilitetsinstrument som ingår i EU-lagstiftningen är bl.a. den kontracykliska kapitalbufferten, tilläggskapitalbuffertarna för banker som är betydande för finansieringssystemets stabilitet (s.k. G- eller O-SII –buffertar) samt den för medlemsländerna prövningsberoende systemriskbufferten. Vidare kan Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ge rekommendationer om hur makrostabilitetspolitiken bör ordnas inom EU.

Den finska kreditinstitutslagstiftningen (610/2014) inkluderar förutom de obligatoriska makrostabilitetsinstrumenten en begränsning av den maximala belåningsgraden för bostäder (s.k. lånetak) som trädde i kraft den 1 juli 2016, en systemriskbuffert som riktar sig mot strukturella risker inom banksektorn och som trädde i kraft vid ingången av år 2018 samt ett genomsnittligt riskviktsgolv om 15 procent för bankers bostadslåneportföljer. Makrostabilitetsinstrumenten kompletteras dessutom av behovsprövade tilläggskrav i pelare 2, vilka anknyter till övervakningen av bankernas ekonomiska ställning.

Myndigheterna bedömer kontinuerligt makrostabilitetsriskerna. Finansinspektionens direktion beslutar om användningen av makrostabilitetsinstrument fyra gånger per år. Finlands Bank och Finansinspektionen bereder ett förslag till åtgärdsrekommendation gällande makrostabilitetspolitiken, vilket behandlas i en samarbetsgrupp som leds av finansministeriet. Utgående från åtgärdsrekommendationen lägger direktören för Finansinspektionen fram sitt beslutsförslag för Finansinspektionens direktion. Innan beslut fattas ber Finansinspektionen ännu Finlands Bank, finansministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet om remissyttranden i saken och konsulterar ECB:s banktillsynsråd.

Kontaktuppgifter

Markku Puumalainen, finansråd

[email protected]

Mera information:

Finansinspektionen

Finlands Bank

ESRB