Riskhantering

Riskhanteringen är en del av ledningen och styrningen av statliga organisationer, med hjälp av vilka man stöder uppnåendet av organisationernas mål och identifieringen av möjligheter och hot som hänför sig till verksamheten.

Delområdena inom riskhanteringen ska anpassas till organisationens verksamhetsmiljö och egen praxis. Olika ämbetsverk kan ha behov av praktiska metoder som avviker från varandra. Ämbetsverken och inrättningarna svarar för att den egna riskhanteringen görs till en del av ämbetsverkets verksamhet, beslutsfattande, ledning och chefsarbete.

Delegationen för intern kontroll och riskhantering har utarbetat anvisningar och modeller för hur riskhanteringen ska ordnas och dokumenteras till stöd för ledningen och planeringen av ämbetsverkens riskhantering.

Sektionen för riskhantering, som samordnar ministeriernas riskhantering, utvecklar och stöder enhetliga förfaranden för riskhantering samt producerar information till stöd för det riskmedvetna beslutsfattandet är samarbetsorganet för ministeriernas riskhantering.

 

Kontakt

Esko Mustonen, biträdande controller vid statsrådet
Tfn 02955 30345
[email protected]

Kontaktuppgifter

Esko Mustonen, valtioneuvoston apulaiscontroller 
finansministeriet, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530345  


Sirpa Korkea-aho, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Valtiovarain controller-toiminto / VVC, Tarkastusviranomaisyksikkö 0295530252