Riskhantering

Den av statsrådets tillsatta delegation för intern kontroll och riskhantering har utarbetat en modell för riskhanteringspolitik inom statsförvaltningen och sammanställt material om ordnande av riskhantering för utveckling av riskhantering vid ämbetsverken. Materialet är avsett för ämbetsverkens ledning och för dem som utvecklar riskhantering.

Finanscontrollerfunktionens rekommendation till modell för riskhanteringspolitik inom statsförvaltningen 3.5.2017

Modellen i pdf-format

Modellen för riskhanteringspolitik inom statsförvaltningen är ett stöd för utvecklingen av riskhanteringen vid ämbetsverk. Syftet med modellen är att förtydliga och förenhetliga riskhanteringens begrepp, principer, mål, organisering, ansvar och förfaranden.

Med en risk avses den verkan osäkerheten har på målen, avvikelse från det förväntade, verkan kan vara positiv eller negativ i jämförelse med det förväntade. Riskhantering avser samordnad verksamhet enligt vilken organisationen leds och styrs i fråga om riskerna. Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen och hör till varje statligt ämbetsverks lagstadgade uppgift.

I modellen för riskhanteringspolitik inom statsförvaltningen ingår de lägsta kraven för ämbetsverkens riskhanteringspolitik. Den fastställer riskhanteringens allmänna mål, ansvar och de viktigaste principerna för genomförandet. Det väsentliga är att riskhantering integreras i styrnings- och ledningssystemet, att det spänner över hela verksamheten och att handlingsmodellen är enhetlig på organisationens alla nivåer. Målet är att ämbetsverket har en aktuell, korrekt och tillräckligt täckande uppfattning om riskerna för att kunna fatta beslut och tydligt fastställda ansvar och uppföljningssystem för riskhantering. Med hjälp av modellen strävar man även efter enhetlighet mellan ämbetsverken för att underlätta samarbetet och för att samma ärenden inte behöver planeras i varje ämbetsverk separat ända från början.

Ämbetsverket ska i sina förfaranden gällande riskhantering beakta särskilda faktorer i verksamheten och verksamhetsmiljön samt lagstiftning, bestämmelser, riktlinjer och handlingsmodeller som hör till riskhanteringen i sin helhet. Ämbetsverken bestämmer själva om de upprättar ett separat dokument om riskahanteringspolitik eller om frågorna upptas i andra dokument, t.ex. ekonomistadgan eller arbetsordningen.

Ämbetsverkets ledning ansvarar för ämbetsverkets riskhanteringspolitik och dess uppgift är att stärka riskhanteringspolitiken. Ledningens syn på betydelsen av intern kontroll och riskhantering och att ledningen föregår med gott exempel skapar en bra grund för att förvaltningen ska fungera bra inom hela organisationen.

Ordnande av riskhantering -sidan

Riskhanteringspolitik-sidan

Kontaktuppgifter

Esko Mustonen, valtioneuvoston apulaiscontroller 
finansministeriet, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530345  


Sirpa Korkea-aho, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Valtiovarain controller-toiminto / VVC, Tarkastusviranomaisyksikkö 0295530252