Naturaförmåner

Med naturaförmåner avses sådana förmåner enligt Skatteförvaltningens beslut som arbetstagaren på basis av ett anställningsförhållande får av arbetsgivaren i någon annan form än pengar. 

Naturaförmån som fåtts på basis av ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande är skattepliktig lön vid beskattningen. Skatteförvaltningen meddelar årligen ett beslut om naturaförmånernas värde och beräkningsgrunder. Beskattningsvärdet på personalbiljetter bestäms i enlighet med 64 § i inkomstskattelagen. Sedvanliga och skäliga personalförmåner enligt 69 § i inkomstskattelagen är inte skattepliktig inkomst. 

Personalmåltider

Det finns inga särskilda anvisningar för ämbetsverken om personalmåltider, utan ämbetsverken kan inom ramen för sin personalpolitik besluta om hur måltiderna ordnas.  

Statens ämbetsverk ska sträva efter att ge personalen möjlighet till förmånliga måltider under arbetsskiftet. Möjligheten till personalmåltider kan ordnas i egen personalrestaurang eller en som används gemensamt av flera organisationer, genom avtal med enskilda restauranger eller genom måltider som anordnas av en inrättning i anslutning till matservering för elever eller kunder. Arbetsplatsens läge och arbetstidsformen påverkar valet av det lämpligaste alternativet. Ämbetsverket kan understödja personalrestaurangen till exempel genom att betala en del av lokalkostnaderna eller genom att avtala om direkt måltidsstöd med restaurangen. 

Det är inte ändamålsenligt med dubbelt stöd för personalmåltider, och därför rekommenderas det inte att man inför kostförmån i form av beskattningsbar naturaförmån, dvs. lunchsedlar, för löntagaren. Om ämbetsverket beslutar sig för att ta sådana i bruk, ska det alltid finnas en grundad anledning, till exempel arbetsplatsen läge eller avvikande arbetstider.

Mobiltelefoner

En mobiltelefon kan beviljas en tjänsteman eller arbetstagare som naturaförmån, om ar-betsuppgifterna förutsätter det. Då är arbetets karaktär sådan att tjänstemannen eller ar-betstagaren förutsätts vara anträffbar utanför tjänstestället och tjänstetiden i högre grad än normalt. För anskaffning av telefonen och de kostnader som föranleds av den svarar respektive ämbetsverk

Bilförmån

Man bör förhålla sig restriktivt till beviljandet av bilförmåner. Eventuella bilförmåner ska i första hand basera sig på det behov som föranleds av skötseln av arbetsuppgifterna. 

Statens tjänstebilar är avsedda för tjänstebruk, dvs. för tjänstekörning. När det gäller statens högsta tjänstemannaledning har finansministeriet fattat ett separat beslut om användning av tjänstebil som naturaförmån.

Finansministeriets beslut 29.5.2001, nr FM 12/329/2001

Tjänstebostäder

Vissa statliga ämbetsverk (t.ex. försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet) har tillgång till bostäder som de kan hyra ut till sin personal. Det finns inga särskilda bestämmelser eller anvisningar om statens tjänstebostäder, utan uthyrningen följer i tillämpliga delar lagen om hyra av bostadslägenhet och ämbetsverkens egna interna anvisningar. 

Om hyran ligger under den gängse hyresnivån, anses hyresgästen få en bostadsförmån. Bostadsförmånen läggs till lönen och för den betalas skatt. Om det inte har avtalats om att bostadsförmånen ska utgöra en del av lönen, strävar man i allmänhet efter att följa den lokala prisnivån för fritt finansierade hyresbostäder, så att tjänstebostaden inte medför en beskattningsbar bostadsförmån.

Ytterligare information

Om praxis som gäller användningen av statens tjänstebilar, rekommendation 15.12.2017

Tjänstemäns naturaförmåner, anvisning 1.3.2017

Skatteförvaltningen

Kontaktuppgifter

Juha Madetoja
enhetschef
tfn 02955 30572
[email protected]