Utvecklandet av den digitala säkerheten

Den snabba digitaliseringen av samhället har också ökat samhällets sårbarhet, vilket hela tiden ställer nya krav på säkerhetshanteringen. Den offentliga förvaltningens IKT-avdelnings uppgifter inkluderar allmän styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen samt statens gemensamma informations - och kommunikationstekniska tjänster och gemensamma stödtjänster för e-tjänster och e-förvaltning inom den offentliga förvaltningen samt den allmänna styrningen av beredskapen, beredskapen och säkerheten i fråga om produktionen av dessa tjänster. Avdelningen bereder i anslutning till detta riktlinjer för den digitala säkerheten och styr genomförandet av dessa, och påverkar därutöver aktivt det internationella samarbetet.

Tyngdpunkten i det internationella samarbetet kring digital säkerhet ligger på samarbete med OECD och EU samt växelverkan med det internationella forskarsamfundet. OECD: s verksamhet baserar sig på rekommendationen Digital Security Risk Management från 2015 och den kompletterande rekommendationen Digital Security of Critical Activities från 2019.

Finansministeriet bereder ett beslut om digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen 2019 –2020. I detta ingår en bedömning av nuläget för den digitala säkerheten, internationella jämförelser och resursutredningar samt beskrivningar av utvecklingsområdena och utvecklingsprinciperna och aktörerna liksom även utarbetandet av en verkställighetsplan. Finansministeriet tillsatte en samordningsgrupp för beredningen  för perioden 1.9.2019 –28.2 .2020. Beslut om digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen preciserar Finlands cybersäkerhetsstrategi 2019 för den offentliga förvaltningens del.

Ytterligare information:

Tuija Kuusisto, informationsförvaltningsråd 
finansministeriet, Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning / OffICT, Enheten för styrning av tjänster och säkerhet

Mer information:

Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530121