2020 års understöd för främjande av digitaliseringen i kommunerna

I statsbudgeten finns ett anslag på 10 miljoner euro som kan användas till att bevilja kommuner och samkommuner understöd för projekt som främjar digitalisering. 

Ansökan om understöd avslutades den 5 oktober 2020. Det kom in sammanlagt 61 ansökningar.

Understöd kunde sökas år 2020 för utveckling av kommunernas beslutsfattande och digitalisering av förvaltningen och kommundemokratin samt för utveckling av distansarbete och digitala tjänster.

Understödet var avsett för sådana kommunprojekt som främjar digitaliseringen och de ändringar i verksamheten som krävs på grund av den i syfte att förankra förfaranden som är permanenta och bättre än tidigare. Det kunde sökas för att utveckla följande verksamheter:

  • kommunernas elektroniska beslutsfattande och processer som stöder detta
  • kommunala organs elektroniska möten och elektroniska beslutsförfarande
  • kommuninvånarnas och serviceanvändarnas delaktighet och möjligheter att påverka 
  • distansarbete och arbete på flera olika ställen eller
  • digitalisering av tjänster som ordnas av kommunen, till exempel tjänster inom kultur, ung-domsväsende, idrottsväsende och fritidsverksamhet. 

Statsunderstöd beviljas endast projekt som genomförs i samarbete mellan flera kommuner.

Utvecklingsprojekten och understöden skulle i första hand inriktas på förändringar i kommunernas verksamhetssätt och processer. I projektet skulle det ingå en plan för hur förändringarna i verksamheten genomförs och hur projektets resultat utnyttjas och sprids efter att projektet avslutats. Dessa skulle beskrivas i ansökan.

Understöd kunde inte sökas för 

  • utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården, 
  • projekt som hänför sig till den byggda miljön eller 
  • utveckling av arkivering. 

Finansministeriet beviljade på basis av denna ansökan understöd till 29 projekt den 9 december 2020.