2020 års understöd för främjande av digitaliseringen i kommunerna

I statsbudgeten finns ett anslag på 10 miljoner euro som kan användas till att bevilja kommuner och samkommuner understöd för projekt som främjar digitalisering. 

Understöd kan sökas år 2020 för utveckling av kommunernas beslutsfattande och digitalisering av förvaltningen och kommundemokratin samt för utveckling av distansarbete och digitala tjänster.

Understödet är avsett för sådana kommunprojekt som främjar digitaliseringen och de ändringar i verksamheten som krävs på grund av den i syfte att förankra förfaranden som är permanenta och bättre än tidigare. Det kan sökas för att utveckla följande verksamheter:

  • kommunernas elektroniska beslutsfattande och processer som stöder detta
  • kommunala organs elektroniska möten och elektroniska beslutsförfarande
  • kommuninvånarnas och serviceanvändarnas delaktighet och möjligheter att påverka 
  • distansarbete och arbete på flera olika ställen eller
  • digitalisering av tjänster som ordnas av kommunen, till exempel tjänster inom kultur, ung-domsväsende, idrottsväsende och fritidsverksamhet. 

Statsunderstöd beviljas endast projekt som genomförs i samarbete mellan flera kommuner.

Utvecklingsprojekten och understöden ska i första hand inriktas på förändringar i kommunernas verksamhetssätt och processer. I projektet ska det ingå en plan för hur förändringarna i verksamheten genomförs och hur projektets resultat utnyttjas och sprids efter att projektet avslutats. Dessa ska beskrivas i ansökan.

Understöd kan inte sökas för 

  • utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården, 
  • projekt som hänför sig till den byggda miljön eller 
  • utveckling av arkivering. 

Ansök om understöd med en elektronisk blankett
Innan du ansöker om understöd ska du bekanta dig noggrant med

Understöd söks med en elektronisk ansökningsblankett:
Ansökningsblankett för kommunernas gemensamma digitala projekt
Du kan också studera frågorna på blanketten separat och ladda ner dem. Understöd kan dock sökas endast genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett. 

Ansöknings- och behandlingstider

Ansökningstiden börjar den 24 juni 2020 och går ut den 5 oktober 2020 klockan 16.15.