Bränsleavgiften

Bränsleavgiftslagen (1280/2003) gäller fordon som brukar bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin eller dieselolja.

Bränsleavgiften styr till användning av bränsle som beskattas på rätt sätt

Bränsleavgift ska betalas då bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i ett fordon som är försett med dieselmotor eller om bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin används i ett fordon som är avsett för bensindrift. Avgiften kan påföras då det t.ex. i samband med trafikövervakning har konstaterats att en tank som hör till fordonets bränslesystem innehåller sådant bränsle. Lätt brännolja, som beskattats som uppvärmningsolja, har till skillnad från dieselolja som beskattas enligt en högre skattesats, färgats med rött färgämne i syfte att underlätta övervakningen. Syftet är att säkerställa att fordonen drivs med bränsle som beskattats rätt sätt.

Bränsleavgiften betalas av fordonets ägare eller innehavare. Utgångspunkten är att bränsleavgiften betalas för 20 dagar och storleken beror på fordonsklassen. Bränsleavgiften är en administrativ sanktion på grund av användning av felaktigt bränsle. Bränsleavgften höjs med högst 30 procent, om användning av bränsle som beskattas lindrigare inte har anmälts på förhand. Skatten kan höjas ytterligare, om felanvändningen upprepas.

Vissa fordon är befriade från bränsleavgift, vilket innebär att de utan påföljd kan drivas med bränsle som beskattas lindrigare. Dessa fordon inkluderar:

  • lastbilar och bussar som använder naturgas
  • person- och paketbilar som använder metanbränsle
  • fordon som i regel använder trä- eller torvbaserat bränsle.

Befrielsen gäller dessutom grupper av fordon som inte används i vägtrafiken:

  • traktorer i jord- och skogsbruk
  • motorredskap
  • motorredskap som byggts på bilchassi
  • till motorredskap utrustade traktorer när arbetet utförs på arbetsområdet
  • motorslädar.

För egentlig varutransport med motorredskap krävs beskattat bränsle liksom för användning av traktor utanför jord- och skogsbruk. I vissa situationer är det tillåtet att använda lindrigare beskattat bränsle i traktorer mot en liten daglig avgift.

I dieseldrivna båtar ska man använda bränsle som beskattats som dieselolja. Vid användning av lindrigare beskattat bränsle är påföljden en motsvarande bränsleavgift som för fordon.

 

Mera information om bränsleavgiften finns på (Transport- och kommunikationsverket Traficoms) webbplats

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Transport- och kommunikationsverket Traficom.