Bränsleavgiften

Bränsleavgiftslagen (1280/2003) gäller fordon som brukar bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin eller dieselolja.

Bränsleavgiften styr till användning av bränsle som beskattas på rätt sätt

Bränsleavgift ska betalas då bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i ett fordon som är försett med dieselmotor eller om bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin används i ett fordon som är avsett för bensindrift. Bränsleavgift uppbärs för att förhindra att bränsle som ger upphov till avgiftsskyldighet används. Det är förbjudet att i ett fordon använda bränsle som ger upphov till avgiftsskyldighet.

Avgiften kan påföras då det t.ex. i samband med trafikövervakning har konstaterats att en tank som hör till fordonets bränslesystem innehåller sådant bränsle. För att underlätta övervakningen färgas med rött färgämne den uppvärmnings- eller motorbrännolja som beskattas som lätt brännolja till skillnad från den högre beskattade dieselolja som är avsedd att användas som drivmedel.

Bränsleavgiften betalas av fordonets ägare eller innehavare.

Vissa fordon är befriade från bränsleavgift, vilket innebär att de utan påföljd kan drivas med bränsle som beskattas lindrigare. Dessa fordon inkluderar:

  • lastbilar och bussar som använder naturgas
  • person- och paketbilar som använder metanbränsle
  • fordon som i regel använder trä- eller torvbaserat bränsle.

Befrielsen gäller dessutom grupper av fordon som inte används i vägtrafiken:

  • traktorer i jord- och skogsbruk
  • motorredskap
  • motorredskap som byggts på bilchassi
  • till motorredskap utrustade traktorer när arbetet utförs på arbetsområdet
  • motorslädar.

För egentlig varutransport med motorredskap krävs beskattat bränsle liksom för användning av traktor utanför jord- och skogsbruk. I vissa situationer är det dock tillåtet att använda lindrigare beskattat bränsle i traktorer mot en daglig avgift som betalas på förhand.

I dieseldrivna båtar ska man använda bränsle som beskattats som dieselolja. Vid användning av lindrigare beskattat bränsle är påföljden en motsvarande bränsleavgift som för fordon.

Mera information om bränsleavgiften finns på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Transport- och kommunikationsverket Traficom.