FI SV EN

Förtroendemannaverksamhet

Systemet med förtroendemän syftar till att främja iakttagandet av de avtal som ingåtts mellan parterna, ändamålsenlig, rättvis och snabb utredning av eventuella meningsskiljaktigheter mellan arbetsgivaren och personalen samt behandling av andra frågeställningar mellan arbetsgivaren och personalen samt upprätthållande av arbetsfred. 

Förtroendemannens uppgift är att företräda tjänstemännen och arbetstagarna samt personalorganisationen i ärenden som gäller tolkning och tillämpning av tjänste- och arbetskollektivavtal, bestämmelser och föreskrifter samt överlag i ärenden som gäller relationerna mellan arbetsgivaren och en tjänsteman eller arbetstagare. Förtroendemannen företräder personalen i ärenden relaterade till lokal avtalsverksamhet när detta förutsätts i tjänste- och arbetskollektivavtalet eller lagstiftningen. 

Överenskommelser om val av förtroendemän, deras uppgifter, ställning och rättigheter finns i en bilaga till statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Där har förtroendemannen fått rättigheter i syfte att kunna sköta sitt uppdrag, bl.a. rätt till tidsanvändning, information och ersättning för inkomstförlust. För att trygga förtroendemannens ställning får denne inte diskrimineras på grund av sin uppgift och åtnjuter ett särskilt omplacerings- och uppsägningsskydd. 

Mera detaljerade överenskommelser om förtroendemannaverksamheten, t.ex. organisation och tidsanvändning, finns i ämbetsverkens arbetskollektivavtal och preciserande tjänstekollektivavtal. 

Kontaktuppgifter

Risto Lerssi
regeringsråd
tfn 02955 30022
[email protected]