Finansiella regelverket

En viktig förutsättning för att samhällsekonomin ska utvecklas i en god riktning är att finansmarknaderna är stabila och fungerar effektivt. Finansministeriet ansvarar för att regleringen av finansmarknaderna främjar pålitlig och mångsidig verksamhet på marknaden samt att de finansiella tjänster som erbjuds är säkra.

Regleringen av finansmarknaden har harmoniserats på bred front i EU, och de flesta av Finlands nationella författningar baserar sig på EU-lagstiftningen. Det viktigaste i ministeriets verksamhet är att vara proaktiv i EU-beredningen av regleringen av finansmarknaderna samt att aktivt följa hur regleringen av branschen utvecklas i olika internationella organisationer. Under de senaste åren har regleringens fokus varit att skapa en gemensam kapitalmarknad för EU.

Ministeriet har ansvaret för att reglera finansmarknaden, vilket gäller till exempel

  • verksamhet som bedrivs av företag som tillhandahåller finansiella tjänster, såsom kreditinstitut, värdepappersföretag och fondbolag
  • betalnings- och clearingsystem,
  • handel med värdepapper, derivatinstrument och kryptomedel,
  • värdeandelssystemet,
  • tillsynen över finansmarknaden,
  • förhindrande av penningtvätt på finansmarknaden,
  • påföljdssystemet inom finansmarknadsregleringen,
  • resolution samt
  • penning- och centralbankssystemet.

Ministeriet beviljar verksamhetstillstånd till reglerade marknader, alltså börser, clearingsammanslutningar och värdepapperscentraler samt stärker de regler som dessa ska följa.

Mer information

Europeiska kommissionens webbplats

Financiacl Stability Board (OECD) (webbsidan är på engelska)

Finansinspektionen

Finlands författningsdatabas (Finlex)

EU:s författningsdatabas (Eur-lex)

Finansiell stabilitet (webbplatsen för Finlands Bank)

Betalningar och marknadsinfrastruktur (webbplatsen för Europeiska centralbanken)

Kontakt

Anu Ranta, lagstiftningsråd, enhetschef

[email protected]