Projekt för nationellt genomförande av den reviderade eIDAS-förordningen

EU har under de senaste åren berett gemensam lagstiftning för en så kallad europeisk e-identitetsplånbok. Europaparlamentet röstade den 29 februari 2024 för en reform av eIDAS-förordningen och Europeiska unionens råd antog förordningen den 26 mars 2024. En central förpliktelse i den reviderade eIDAS-förordningen är att medlemsstaterna senast 2026 ska tillhandahålla en plånbok som uppfyller kraven i förordningen. Dessutom ska medlemsstaterna tillhandahålla vissa andra tjänster i anslutning till plånböckerna.

Finansministeriet samordnar beredningen av den förnyade eIDAS-förordningen och ser till att skyldigheterna fullföljs. Finansministeriet har tillsatt ett projekt för mandatperioden 26.4.2024–31 december 2026 i syfte att genomföra målen i den reviderade eIDAS-förordningen. Målet med finansministeriets projekt är att styra genomförandet av den nationella e-identitetsplånboken inom den tidsfrist som EU-lagstiftningen sätter ut. I och med det nationella projektet skapar man även i Finland en e-identitetsplånbok som kan användas för smidigare uträttande av ärenden såväl i hemlandet som inom EU.

I enlighet med finansministeriets marknadsutredning om tillhandahållare av plånbokstjänster har ministeriet för den fortsatta beredningens del fastställt att den nationella plånboken ska produceras av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. På så sätt kan man säkerställa att förpliktelserna enligt den reviderade eIDAS-förordningen fullgörs i Finland inom den tidsfrist som satts ut för förpliktelserna. 

Aktörerna inom den privata sektorn har dock hela tiden möjlighet att utveckla och tillhandahålla plånböcker som är förenliga med den reviderade eIDAS-förordningen, eftersom förordningen inte begränsar antalet plånböcker som tillhandahålls i medlemsstaterna. Den privata sektorns önskemål om samarbete och öppen kommunikation beaktas både vid utvecklingen av en plånbok som är förenlig med den reviderade eIDAS-förordningen och i samband med andra genomförandeåtgärder.

Kontakt

Alexandra Hacklin, Projektchef, tfn. +358 295 259, [email protected]
Anna-Riikka Pouttu, Sakkunnig, tfn. +358 295 057, [email protected]