Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande
Digitala identitetshandlingar förbättrar förvaltningen av egen personaldata

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2022 16.15
Pressmeddelande

I fortsättningen får var och en om han eller hon så önskar vid sidan av sitt pass eller identitetskort ett digitalt identitetsbevis i sin smarttelefon. Det gör det möjligt att sköta ärenden och identifiera sig elektroniskt i olika tjänster såväl fysiskt som på webben, och det ökar dessutom integritetsskyddet. Finansministeriet skickade lagändringarna på remiss den 21 februari.

Ministeriet önskar ett stort antal utlåtanden från olika intressentgrupper. Remissrundan pågår till den 8 april på utlåtande.fi. Under remissbehandlingen begärs kommentarer till exempel om lagändringarnas konsekvenser för medborgare, myndigheter och företag.

”Servicen i vårt samhälle sker allt oftare elektroniskt, och därför blir också identitetsbeviset digitalt. Finland vill vara en föregångare inom digitalisering, och detta är ett exempel på det. Digitala identitetshandlingar underlättar på många sätt medborgarnas vardag och de bygger upp ett virtuellt Finland”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Digitala identitetshandlingar är nyttiga både för människor och för företag

Ett digitalt identitetsbevis gör det möjligt för medborgarna att visa sina personuppgifter på ett ännu mer informationssäkert, flexibelt och jämlikt sätt. Varje finländare ska ha tillgång till ett digitalt identitetsbevis och det ska vara oberoende av till exempel tjänsteleverantörer eller avgiftsbelagda kundförhållanden. I en situation där en person uträttar ärenden kan han eller hon i fortsättningen allt bättre själv bestämma vilka uppgifter som lämnas ut. Till exempel i en butik kan man vid ålderskontroll visa endast åldern i stället för personbeteckningen i sin helhet. Den som utfärdar ett digitalt identitetsbevis kan inte följa hur det används.

Digitala identitetshandlingar är till nytta också för företag. Som exempel kan nämnas att processen för att öppna en kundrelation, som för närvarande kräver att kunden är närvarande och uppvisar identitetsbevis, kunde genomföras helt digitalt. Det digitala identitetsbeviset underlättar skötseln av ärenden även för bl.a. aktörer inom handeln. Digitala identitetshandlingar gör identifieringen av kunden snabbare till exempel i situationer där man behöver registrera uppgifter om en person i system, och risken för till exempel skrivfel minskar också. 

Villkoret för ett digitalt identitetsbevis är pass eller identitetskort

Polisen utfärdar digitala identitetshandlingar för personer som har ett finländskt pass eller identitetskort. Det digitala identitetsbeviset ska fungera som mobilapplikation i en smarttelefon. Det finns ingen åldersgräns för digitala identitetshandlingar, och personer under 15 år kan få en med vårdnadshavarens samtycke. Digitala identitetshandlingar är frivilliga, och vanliga identitetskort fungerar också i fortsättningen på normalt sätt. 

Om en person inte vill eller kan använda en mobilapplikation för ett digitalt identitetsbevis, kan han eller hon ta i bruk ett identifieringsverktyg som är avsett för tjänster inom den offentliga förvaltningen. Det kan användas för identifiering i myndigheters e-tjänster. Identifieringsverktyget beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Utlänningar ska dessutom kunna ta i bruk ett digitalt ärendehanteringsverktyg som gör det lättare än tidigare att visa personuppgifter vid elektronisk kommunikation. Förutsättningen är ett officiellt resedokument som utfärdats av en utländsk myndighet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska bevilja ärendehanteringsverktyget. 

Det digitala identitetsbeviset kan senare utvidgas till EU:s digitala plånbok

Digitala identitetshandlingar kan senare utvecklas till en del av den Europeiska digitala plånbokstillämpning som förutsätts i EU:s färska lagstiftningsförslag. Varje EU-land ska enligt förslaget ta i bruk en plånbokstillämpning 2024 som gör det möjligt att sköta ärenden i hela EU. Plånboken kan utöver uppgifterna i identitetsbeviset också innehålla andra uppgifter, såsom uppgift om körrätt.

"Den pågående beredningen ger Finland utmärkta möjligheter att påverka hur den europeiska lösningen utformas. Beredningen av ett digitalt identitetsbevis går inte till spillo och står heller inte i strid med EU-beredningen”, betonar minister Paatero. 

Beredningen av ett digitalt identitetsbevis är en del av regeringsprogrammet, och målet är att stärka Finlands ställning som ett ledande land inom digitalisering och teknik samt att utveckla fungerande identifieringslösningar.  Man har reserverat 20 miljoner euro för digitala identitetshandlingar i statsbudgeten. Avsikten är att digitala identitetsbevis tas i bruk 2023. Lagförslaget finslipas efter remissbehandlingen utifrån remissvaren, och regeringen har för avsikt att överlämna ett lagförslag till riksdagen hösten 2022. 

Mer information: 
Maria Nikkilä, informationsförvaltningsråd, finansministeriet, tfn 029 553 0514, maria.nikkila(at)gov.fi