Parisklubben

Parisklubben är en informell grupp av offentliga långivare. Dess syfte är att finna koordinerade och hållbara lösningar på gäldenärsstaternas betalningsproblem.

Klubben kommer överens om nya lånearrangemang alltid skilt för vart fall, antingen i form av uppskjutna betalningar eller genom att bevilja lättnader i fråga om betalningsskyldigheterna. Besluten fattas alltid enhälligt. Parisklubben har varit verksam sedan 1956.

Klubben är en informell grupp utan internationell rättslig grund. Beslutsfattandet styrs emellertid av en rad regler och principer. Omstrukturering av skulden förutsätter att gäldenärslandet åtar sig att genomföra behövliga reformer för att förbättra sin ekonomiska ställning.

Gäldenärslandet ska även visa att det inte kan fullgöra sina förpliktelser. I praktiken krävs att gäldenärslandet har ett saneringsprogram som IMF stöder och att omstruktureringen av skulden är baserad på ett i programmet beräknat finansiellt underskott. I arrangemangen eftersträvas likabehandling av kreditorländerna, så gäldenärslandet inte kan komma överens om förmånligare behandling av kreditorer som står utanför arrangemanget än vad som avtalats i klubben.

Förhandlingsresultatet utgör i och för sig inget avtal mellan gäldenärslandet och kreditorerna. Parterna undertecknar ett gemensamt protokoll, som utgör en rekommendation till kreditorländernas regeringar att göra nödvändiga bilaterala arrangemang med gäldenärslandet.

Parisklubben har 21 permanenta medlemmar samt kreditorländer som kallas vid behov. Finland är ett av medlemsländerna. Frankrikes finansministerium agerar som Parisklubbens sekretariat. Företrädare för finansministeriet och Finnvera Abp representerar Finland vid mötena. Finnvera sköter de praktiska arrangemang som gäller Finlands fordringar.

Parisklubbens websidor