FI SV EN

Ramarna för statsfinanserna

I början av valperioden beslutar regeringen om valperiodens ram, dvs. statsbudgetens utgiftsregler och -tak för hela den fyraåriga valperioden. Anslagsfördelningen per förvaltningsområde justeras årligen i mars-april som ett led i planen för de offentliga finanserna. Besluten fattas utifrån ministeriernas ramförslag för sina förvaltningsområden. Planen för de offentliga finanserna utgör en beredningsanvisning åt förvaltningsområdena för följande budget.

Tidsplanen för ram- och budgetberedningen

Ramförfarandet

Cirka 4/5 av anslagen i statsbudgeten dimensioneras inom en ram som är bindande för hela valperioden.

I den årliga planen för de offentliga finanserna görs en översyn av ramen för statsfinanserna per förvaltningsområde och ramen uppdateras utifrån förändringar i pris- och kostnadsnivån och ramutgifternas struktur. De årliga besluten ändrar inte utgiftslinjen som ligger till grund för ramen för valperioden, och som fastslagits i regeringsprogrammet och valperiodens första plan för de offentliga finanserna.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs  regering är utgifterna inom den bindande ramen år 2019 1,2 miljarder euro lägre än i den tekniska ramen för statsfinanserna som fastställdes 2.4.2015 (i 2016 års prisnivå).

Inom den totala ramnivån reserverar man årligen 300 miljoner euro för tilläggsbudgetpropositioner

Regeringen förbinder sig att följa den utgiftsregel som den har fastställt och det beslut om ramarna för statsfinanserna som ingår i valperiodens första plan för de offentliga finanserna och som grundar sig på utgiftsregeln.

Regeringen förbinder sig att under regeringsperioden genomföra alla de besparingar och beslut som krävs för att täcka hela hållbarhetsunderskottet på 10 miljarder euro. Effekten av de strukturella reformerna och besparingarna följs årligen upp i samband med ramförhandlingarna.

Syftet med utgiftsregeln är att begränsa det totala beloppet av utgifter som skattebetalarna påförs. När förändringar som ur detta perspektiv är neutrala görs i statsbudgeten, kan justeringar som motsvarar dem göras i ramen för valperioden.

Om utgiftsnivån efter tilläggsbudgetarna stannar under ramnivån kan skillnaden, dock högst 200 miljoner euro, följande år trots ramen användas för utgifter av engångsnatur.

Utgifter utanför ramen

Utgifter som ligger utanför ramarna är sådana som förändras med konjunkturen och finansiell automatik:

  • utgifter för utkomstskyddet för arbetslösa, utkomststödutgifter, lönegaranti och bostadsbidrag. De ovan nämnda utgifterna räknas emellertid till ramen ifall ändringar i utgiftsgrunderna påverkar dem
  • ränteutgifter för statsskulden
  • eventuella kompensationer till andra skattetagare till följd av skatteändringar (inkl. socialförsäkringsavgifter) som staten fattat beslut om
  • utgifter som till beloppet motsvarar tekniskt förmedlade prestationer och medfinansiering från utomstående
  • tipsmedel, inkomster från totospel och utgifter som motsvarar intäktsföringen från Penningautomatföreningen
  • utgifter för finansiella placeringar
  • momsutgifter.

Om den ekonomiska tillväxten visar sig vara snabbare än vad prognoserna har antytt, ska enligt de proportioner som regeringen bestämmer de ökade inkomster och minskade utgifter som tillväxten medfört användas till att minska skuldsättningen, till att lindra beskattningen av arbete och företagande samt till enskilda åtgärder som främjar tillväxten.

Ramen för valperioden

Rambeslut

Plan för de offentliga finanserna 2020-2023

Plan för de offentliga finanserna 2019-2022

Plan för de offentliga finanserna 2018-2021

Plan för de offentliga finanserna 2017-2020

Plan för de offentliga finanserna 2016-2019 (28.9.2015)

Plan för de offentliga finanserna 2016-2019

Plan för de offentliga finanserna 2015-2018

Ramar för statsfinanserna 2014-2017

Ramar för statsfinanserna 2013-2016

Justerade ramar för statsfinanserna 2012-2015

Ramar för statsfinanserna 2012-2015

Ramar för statsfinanserna 2011-2014

Ramar för statsfinanserna 2010-2013

Ramar för statsfinanserna 2009-2012

Reviderade ramar för statsfinanserna 2008-2011

Ramar för statsfinanserna 2008-2011

Ramar för statsfinanserna 2007-2011

Ramar för statsfinanserna 2006-2009

Ramar för statsfinanserna 2005-2008

Ramar för statsfinanserna 2004-2007

Verksamhets- och ekonomiplanering

Statens verksamhet och ekonomi planeras flera år framåt för att säkerställa att ministerierna beaktar regeringens riktlinjer för statsfinanserna och åtgärdspolitiken på sina verksamhetsområden. Förutom målen beaktar planeringen analyser om kostnadsutfall samt periodiska bedömningar av hur ekonomin utvecklats.

Ministeriet planerar verksamhetens effekter och resultat i perioder om flera år. Verksamhets- och ekonomiplaneringen sker i regel för en fyrårsperiod.  Planeringen inkluderar bl.a. allmänna riktlinjer och fokusområden samt de viktigaste målen för samhälleliga verkningar och resultat.

Planeringen är underlag för beredningen av statsfinansiella ramar och statsbudgetar.  Varje ministerium lämnar ett ramförslag med en grundkalkyl som visar den sedan tidigare beslutade anslagsnivån. Ministerierna kan lämna utvecklingsförslag och uppskattningar av förvaltningsområdets anslag och inkomster utanför ramarna.

Kontaktinformation

Budgetrådet
Johanna von Knorring
tfn 02955 30232
johanna.vonknorring@vm.fi