Statens tjänstemannaetiska delegation

Statens tjänstemannaetiska delegation är ett permanent etikorgan, som för närvarande är tillsatt för mandatperioden 1.5.2021–30.4.2024.

Delegationens uppgifter 

Statens tjänstemannaetiska delegation, som avses i 68 § 1 mom. i statstjänstemannala-gen (750/1994), har till uppgift att: 

  1. ta initiativ och ge allmänna rekommendationer om tjänstemannaetik samt agera som stöd för beslutsfattandet,
  2. på begäran av statens ämbetsverk yttra sig i tjänstemannaetiska frågor,
  3. främja diskussionen om tjänstemannaetik,
  4. efter prövning utföra de uppgifter i anslutning till tjänstemannaetiska frågor som finansministeriet föreslår för delegationen.

Delegationen fattar själv beslut om vilka tjänstemannaetiska frågor eller etiska problem den behandlar och yttrar sig om. I samband med detta avses med etiskt problem situationer där ett etiskt motiverat arbetssätt är oklart. Delegationen kan på eget initiativ ta upp för behandling också andra problematiska fall i anknytning till frågekomplexet. Vid sidan av detta kan tjänstemännen föreslå delegationen frågor att behandla. Delegationen har inte för avsikt att besvara alla enskilda frågor som riktats till den, utan den för fram sitt ställningstagande som ett offentligt yttrande. 

Delegationen bör i sitt arbete granska tjänstemannaetiken som en del av det politisk-administrativa systemet som helhet, där också tjänstemännens och politikernas egna roller är förknippade med den offentliga förvaltningens etik. Aktörerna i vardera gruppen bör verka på ett etiskt hållbart sätt.  

Delegationens yttranden och rekommendationer är till sin natur rådgivande och de är inte juridiskt bindande. 

Delegationen är opartisk i sin verksamhet. I dess uppgifter ingår inte att vara tvistlösnings- eller klagomålsinstans.

Delegationens sammansättning 

Ordförande är juris doktor Pekka Vihervuori
Vice ordförande är styrelsemedlem Pentti Mäkinen, Transparency International Suomi ry 

Medlemmar: 
Professor Matti Häyry, Aalto-universitetet
Professor emeritus Ari Salminen
Kanslichef Kirsi Pimiä, inrikesministeriet
Generaldirektör Timo Laitinen, statskontoret
Personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela, arbets- och näringsministeriet
Specialist Saara Salomaa, Nationella audiovisuella institute (Kavi), suppleant Opinionsnämnden för massmedier (ONM) 
Förhandlingschef Anne Kiiski, Kommunala arbetsmarknadsverket
Förhandlingschef Markku Nieminen, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf

Sekreterare: 
Regeringssekreterare Kati Orkola, finansministeriet
Lagstiftningsråd Päivi Pietarinen, statsrådets kansli

Ytterligare information

Statens tjänstemannaetiska delegations rekommendation om tjänstemannen i sociala medier 15.6.2016
(på finska) 

Tjänstemannaetisk kompass (på finska) 

Beslut om tillsättande av statens tjänstemannaetiska delegation (på finska)  

Statens tjänstemannaetiska delegations rekommendation om åtgärder när ministrarna samt statssekreterarnas och ministrarnas specialmedarbetare övergår till andra uppgifter 22.9.2014 
(på finska)

Kontaktuppgifter 

Ordförande:
Pekka Vihervuori
juris doktor

Sekreterare:
Kati Orkola
regeringssekreterare
tfn 02955 30108
[email protected]

Päivi Pietarinen
lagstiftningsråd
tfn 0295 160 354
[email protected]