FI SV

Statens tjänstemannaetiska delegation

Statens tjänstemannaetiska delegation är ett stadigvarande etikorgan som i dagsläget tillsatts för mandatperioden 1.3.2018 - 31.12.2020.

Delegationens uppgifter

Att utfärda allmänna rekommendationer som gäller tjänstemannaetik

Delegationen avgör själv vilka tjänstemannaetiska frågor eller etiska problem den behandlar och uttalar sig om. I detta sammanhang avses med etiska problem situationer där det etiskt motiverade handlingssättet är oklart. Delegationen kan även på eget initiativ åta sig även andra problematiska fall som hänför sig till denna helhet. Enskilda tjänstemän kan också göra behandlingsframställningar till delegationen. Delegationen ger inte direkta svar på enskilda frågor, utan framför sina ställningstaganden i form av offentliga utlåtanden.

Delegationen ska granska tjänstemannaetiken som en del av det politisk-administrativa systemet som helhet, där etiken inom den offentliga förvaltningen även inkluderar tjänstemännens och politikers egna roller. Aktörer inom bådadera grupperna bör agera på ett etiskt hållbart sätt. Utvärderandet av förhållandet mellan tjänstemän och politiker hör till delegationens arbete.

Delegationens sammanställning

Ordförande för delegationen är j.d. Pekka Vihervuori.

Medlemmarna:
Professor Matti Häyry, Aalto universitet
Professor Ari Salminen, Vasa universitet
Förhandlingschef Sari Ojanen, KT Kommunarbetsgivarna
Kanslichef Kirsi Varhila, Social- och hälsovårdsministeriet
Generalsekreterare Paula Paloranta, Centralhandelskammaren
Styrelseledamot Pentti Mäkinen, Transparency Finland rf
Personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela, Arbets- och näringsministeriet
Ledande expert Tommi Toivola, Finlands näringsliv EK
Generaldirektör Lea Kauppi, Finlands miljöcentral

Sekreterare:
Regeringssekreterare Anna Gau, finansministeriet
Lagstiftningsråd Sanna Helopuro, statrådets kansli

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Ordförande:
JD Pekka Vihervuori
Sekreterare:
Regeringssekreterare Anna Gau, tfn. 0295 530321
Lagstiftningsråd Sanna Helopuro, tfn. 0295 160170

[email protected]