Bilskatten

Bilskatten är en skatt av engångskaraktär som ska betalas när ett fordon registreras i det finländska fordonsregistret för första gången. Fordon som omfattas är person- och paketbilar, motorcyklar samt vissa tre- och fyrhjulingar som registreras eller tas i bruk i Finland. Bilskatten på ett nytt fordon betalas till Skatteförvaltningen. Efter första registrering svarar Transport- och kommunikationsverket Traficom för uppbörden av bilskatt.  Bilskattelagen har förnyats från och med ingången av 2021 (777/2020). Syftet med reformen var att harmonisera bilskatteförfarandet med Skatteförvaltningens andra beskattningsförfaranden.

Skattskyldig är den registrerade fordonsägaren, och vid köp på avbetalningen är det innehavaren som är skattskyldig. Bilaffären sköter bilskatten för den skattskyldinges räkning när fordonet skaffas genom bilhandeln. Numera betalar man i regel ingen moms på bilskatten.

Bilskatten baserar sig på priset och koldioxidutsläppen

Bilskatten är baserad på fordonets allmänna detaljhandelspris och fordonets koldioxidutsläpp. Bilskatten för en personbil beror på bilens koldioxidutsläpp (g/km) eller totalmassa och drivkraft ifall utsläppsuppgifter saknas. Genom en ändring som gjordes år 2018 anpassades bilskattens skattenivåer till den i EU-lagstiftningen avsedda nya WLTP-mätmetoden. Efter ändringen finns det i bilagan till bilskattelagen skattetabell 1 A som gäller WLTP-fordon och skattetabell 1 som gäller fordon som koldioxidutsläpp har uppmätts enligt en annan mätmetod som avses i EU-lagstiftningen. Skatten är 2,7–48,9 procent av bilens allmänna detaljhandelspris (inkl. alla skatter) på den finländska marknaden. Bilskatten på paketbilar avsedda för varutransport har sänkts. För person- och paketbilar som uteslutande drivs med el eller väte betalas ingen bilskatt om bilen tagits i bruk den 1 oktober 2021 eller senare. Skatten på motorcyklar har graderats enligt motorns slagvolym.

Bilskatteintäkterna uppgick till ca 378 miljoner euro år 2023. Bilskatten är konjunkturkänslig och skatteintäkterna beror på antalet beskattningsbara fordon och framför allt på de nya bilarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp. Hos nya bilar har koldioxidutsläppen minskat stadigt sedan 2008 då skatten blev utsläppsberoende, och minskningen antas fortsätta.

Till bilskattesystemet hör subventioner. För t.ex. invalider, räddningsbilar och ambulanser, invalidtaxi och husbilar finns subventioner.

Skattestödet för fordon som införs som flyttgods upphörde vid ingången av 2018 då övergångsperioden löpte ut.

Mera information om bilbeskattningen (Skatteförvaltningen)
Mera information om bilbeskattningen (Tranport- och kommunikationsverket Traficom)
 

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.