Hemkommunersättning för förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen

En anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning har rätt att få hemkommunersättning från elevens hemkommun när eleven fullgör sin läroplikt någon annanstans än i den egna kommunens förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Utbildningsanordnaren kan då vara en annan kommun, staten, universitetets övningsskola, en privat aktör eller en samkommun.

Kommunen får statsandelen till kommunernas basservice på basis av alla kommuninvånare som registrerats i befolkningsdatasystemet. Detta påverkas inte av huruvida 6–15-åringar fullgör sin läroplikt i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i den egna kommunen eller hos någon annan utbildningsanordnare.

Hemkommunsersättningen baserar sig på kommunens kalkylerade kostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, och den varierar för 6-, 7–12- och 13–15-åringar. Finansministeriet beslutar före utgången av året före finansåret om beloppet av hemkommunsersättningens grunddel. Kommunerna och utbildningsanordnarna kan även avtala om fastställande av hemkommunsersättningen på något annat sätt än vad som föreskrivs.

Finansministeriet sköter faktureringen av hemkommunsersättningen centraliserat i samband med utbetalningen av statsandelarna för att undvika fakturering mellan kommuner samt mellan kommuner och andra utbildningsanordnare.

Hemkommunsersättningsenkäten om elevuppgifter inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen genomförs via datalagret KOSKI som förvaltas av Utbildningsstyrelsen. Statistikcentralen samkör uppgifterna om elevernas hemkommun med uppgifterna i befolkningsregistret. Hemkommunsersättningen baserar sig på situationen vid utgången av året före det år som föregått finansåret. Hemkommunsersättningarna för 2022 baserar sig med andra ord på elevuppgifter enligt situationen i slutet av 2020. Tidpunkten som elevuppgifterna baserar sig på är 15 december. 

Finansministeriet sköter den centraliserade utbetalningen av hemkommunsersättningar. Ministeriet samlar i samband med utbetalningen av statsandelen för kommunal basservice in uppgifter om de hemkommunersättningsbelopp som antingen ska dras av eller tilläggas samt om de hemkommunersättningar som betalas andra utbildningsanordnare. Hemkommunersättningarna beaktas senast den 11 varje månad i samband med den statsandel som betalas.

Kontaktinformation

Unna Heimberg, finansexpert, tfn 0295 530 280, unna.heimberg(at)gov.fi