Hemkommunersättning i förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning har rätt till hemkommunersättning från elevens hemkommun, om eleven fullgör sin läroplikt någon annanstans än i den egna kommunens förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Utbildningsanordnaren kan då vara en annan kommun, staten, ett universitet, en praktikskola, en privat aktör eller en samkommun.

Kommunens statsandel baserar sig på alla kommuninvånare som registrerats i befolkningsdatasystemet. Detta påverkas inte av om kommunens 6–15-åringar fullgör läroplikten i den egna kommunens eller någon annan anordnares förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Hemkommunersättningen baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Ersättningsbeloppen är olika för 6-, 7−12- och 13−15-åringar. Om den kommunspecifika grunddelen för hemkommunersättningen föreskrivs årligen genom förordning. Kommunerna och utbildningsanordnarna kan också avtala något annat om bestämningen av hemkommunersättningen än vad som föreskrivits.

Finansministeriet fakturerar hemkommunersättningen centralt i samband med utbetalningen av statsandelar för att undvika fakturering mellan kommuner och mellan kommunerna och andra utbildningsanordnare.

Kommunerna lämnar uppgifter om sina elever per åldersgrupp och hemkommun på Statistikcentralens blankett i en hemkommunersättningsenkät i början av året. Statistikcentralen lämnar anordnarspecifika uppgifter om elevernas ålder och hemkommuner till finansministeriet. Statsandelen är baserad på läget vid årsskiftet året före finansåret. Hemkommunersättningarna för 2015 är således baserade på elevuppgifter per 31.12.2013.

I samband med utbetalningarna av statsandelar för kommunal basservice sammanställer finansministeriet uppgifter om vilka hemkommunersättningsbelopp som ska läggas till eller dras av för respektive kommun samt uppgifter om utbetalning av hemkommunersättning till andra utbildningsanordnare. Hemkommunersättningarna beaktas vid utbetalningen av statsandelar, som sker senast den 11 i varje månad.

Yhteystiedot - Yhteystietonosto