Samarbete i fråga om bedrägeribekämpning

EU och medlemsstaterna ska genom samarbete skydda unionens ekonomiska intressen mot bedrägerier, korruption, intressekonflikter och andra oriktigheter. Samtidigt skyddas också nationella offentliga medel.

Rådets samarbete i fråga om bekämpning av bedrägerier

Arbetsgruppen för bedrägeribekämpning är beredningsorganet inom EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor. Gruppen behandlar

  • lagstiftning som gäller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
  • Europeiska kommissionens program för bedrägeribekämpning och skydd av euron mot förfalskning
  • institutionernas rapporter om bedrägeribekämpning och skydd av EU:s ekonomiska intressen
  • andra aktuella frågor.

Kommissionens samarbete inom bekämpning av bedrägerier och nationella AFCOS

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF (Office Européen de lutte antifraude) är en del av Europeiska kommissionen. OLAF har särskilt till uppgift att

  • utföra administrativa utredningar om bedrägerier som riktar sig mot EU:s budget och oriktigheter som upptäckts inom EU:s institutione
  • bereda och utveckla kommissionens strategi för bedrägeribekämpning. 

OLAF samarbetar också med medlemsstaternas behöriga myndigheter i syfte att utreda och förebygga bedrägerier. För att samordna samarbetet mellan OLAF och medlemsstaternas myndigheter finns det i varje medlemsstat en nationell sambandscentral för bedrägeribekämpning, AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service). I Finland agerar finansministeriets finanscontrollerfunktion som AFCOS-kontaktpunkt.

OLAF:s webbplats

Kontaktinformation

Konsultativ tjänsteman
Toni Tiala
Tfn 02955 30361
toni.tiala(at)gov.fi