Ministeriet som arbetsplats

Finansministeriet (FM) är ett av de 12 ministerierna vid statsrådet. Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd. Kärnidén i vår strategi är: Finansministeriet tryggar framtiden.

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.

Våra strategiska mål är följande:

 • Vi möjliggör ökad sysselsättning och produktivitet
 • Vi säkrar hållbara offentliga finanser
 • Vi skapar strukturer och handlingssätt för kundvänlig och effektiv offentlig service
 • Vi påverkar internationellt och bygger ett framgångsrikt Europa.

Vi utarbetar årligen statsbudgeten, bereder regeringens ekonomiska politik och dess finanspolitik och är sakkunniga på skattepolitik. Vi svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken och för utvecklingen av lagstiftningen av kommunförvaltningen och kommunekonomin. Vi tar fram principer för den offentliga förvaltningens utveckling, utvecklar statsförvaltningens styrsystem och är vägvisare för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Vårt breda uppgiftsområde omfattar också statens arbetsgivar- och personalpolitik.

Vi bedriver internationellt samarbete på bred front. Vi deltar i verksamheten i Europeiska unionen, flera internationella organisationer och finansinstitut.

Vi arbetar tillsammans och enhetligt

Finansministeriet har cirka 420 anställda. Vi arbetar tillsammans och enhetligt. Vi fokuserar på ledning, interaktion och kompetens. Vårt mål är att samla den bästa expertisen av människor som förenas av viljan att utvecklas, förmågan att skapa nytt samt viljan att lyckas med framtida utmaningar. Vi är erkända för vår kompetens. En stor del av vår personal arbetar i olika sakkunniguppgifter.

Då du anställs hos oss vill vi försäkra oss om att du lyckas i ditt arbete. En kunnig och välmående personal är vår viktigaste resurs.

 • Vi leder ansvarsfullt och tydligt: vi har förtroende, delar ansvar och bär vårt ansvar.
 • Vi använder tillräckligt med tid för ledning. Vi handleder, skapar förutsättningar för arbete och förutsätter resultat. Vi sparrar, delar erfarenheter och förbättrar vår verksamhet.
 • Vår interaktion stärker förtroendet och finansministeriets genomslagskraft: vi bereder ärenden tillsammans och öppet.
 • Vår kommunikation bygger på vår strategi och är dubbelriktad. Vi strävar efter en äkta interaktion även i elektroniska medier.
 • Varje tjänsteman ansvarar själv för den interna och externa kommunikationen om sitt kompetensområde. Vi har beredskap att kommunicera snabbt.
 • Vårt kunnande är mångsidigt, högklassigt och aktuellt: vi behöver både bred och djup kompetens.
 • Var och en av oss svarar för utvecklingen av sin kompetens och yrkesskicklighet. Förutom substanskunnande kräver vi arbetslivsfärdigheter såsom att förmåga att leda sig själv, att leda nätverk, att kommunicera och påverka och att arbeta med projekt.

Lediga arbetsplatser: