Uppdrag och målsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi säkerställer att Finland förblir ett stabilt och hållbart samhälle även för kommande generationer. Vi sörjer för den offentliga ekonomins och finansmarknadens stabilitet och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt. Vi bygger upp en grund för god förvaltning och fungerande offentliga tjänster.

Vår vision     

Finansministeriet tryggar framtiden.

Vårt strategiska mål 

Vi säkerställer att kommande generationer har ekonomiska valmöjligheter i en välmående rättsstat. Vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Finland och EU. 

Våra strategiska uppgifter 

 • Vi sörjer för den offentliga ekonomins stabilitet och bygger upp den offentliga förvaltningen så att den blir ännu effektivare, verkningsfullare och har ännu bättre förmåga att förnya sig.   
 • Vi skapar förutsättningar för hållbar ekonomisk tillväxt.
 • Vi skapar spelregler som upprätthåller förtroendet för en stabil, effektiv och jämlik verksamhet på finansmarknaden. 
 • Vi främjar en människocentrerad digitalisering och bättre utnyttjande av information i samhället.

Värden

Våra värden öppenhet, förtroende och ansvarstagande

Vårt verksamhetssätt

 • Vår verksamhet styrs av ett lösningsinriktat arbetssätt och samarbete.
 • Vi samordnar olika synvinklar och eftersträvar hållbara och effektiva lösningar.  
 • Vi främjar användningen av information och beslutsfattande som baserar sig på aktuell information.
 • Vi utövar ett starkt inflytande i Finland, EU och internationella organisationer.
 • Vi värdesätter vår kompetenta personal.
 • Förändringsfaktorer i vår omvärld
 • Klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald            
 • Teknik och digitalisering                
 • Regional differentiering, urbanisering
 • Förändringen i befolkningsstrukturen                  
 • Förändring av den offentliga debatten, medborgarnas delaktighet 
 • Data och dataekonomi
 • Geopolitikens inverkan på ekonomin
 • Förändringarna i arbetslivet
 • Invandring och migration 

Mer information: Finansministeriets strategi 2030