EN FI SV

Statens tjänsteutmärkelsetecken

Statens tjänsteutmärkelsetecken förlänas som erkännelse för långvarig tjänstgöring staten till fromma i dess tjänst. Tjänsteutmärkelsetecknen beviljas av republikens president. Bestämmelser om statens tjänsteutmärkelsetecken finns i förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken (166/1961). Tjänsteutmärkelsetecknet åtföljs av ett diplom, vilket upptar anteckning om mottagarens tjänsteställning, fullständiga namn och födelsetid.

Villkoret för erhållande av statens tjänsteutmärkelsetecken är att personen i fråga varit anställd hos staten i åtminstone 30 år, och att tjänsteförhållandet utgjort huvudsysslan. Tjänsten behöver emellertid inte ha varit oavbrutet.

Ansökan om tjänsteutmärkelsetecken

Statens tjänsteutmärkelsetecken förlänas på ansökan. Framställan om tjänsteutmärkelsetecken kan göras även av det statliga ämbetsverk eller den inrättning där den berörda personen tjänstgör eller senast tjänstgjort. Ansökan om tjänsteutmärkelsetecken ska lämnas in före den 1 oktober till ovan nämnda ämbetsverk eller inrättningar. Ämbetsverket eller inrättningen ska före den 1 påföljande oktober sända ansökningshandlingarna och sökandenas matrikelutdrag jämte sina eventuella framställningar om förlänande av tjänsteutmärkelsetecken till kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken. Efter att ha granskat ansökningarna och framställningarna ska kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken sända handlingarna jämte sitt utlåtande till finansministeriet för att föredras för republikens president.

Kostnaderna för tjänsteutmärkelsetecken

Finansministeriet har sedan 2010 debiterat den som lämnat in ansökan eller ämbetsverket som förordat ansökningen ett styckepris på statens tjänsteutmärkelsetecken som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde. Avgiften baserar sig på 4 § i finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer (1110/2013) som trädde i kraft den 1 januari 2014. Finansministeriet debiterar ämbetsverken för tjänsteutmärkelsetecknen i december eller januari.

Förutsättning för erhållande av och ansökan om statens tjänsteutmärkelsetecken 5.6.2018

Kontaktuppgifter

Leveransadress:
Kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken
Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen
Finansministeriet
PB 28
00023 Statsrådet

Sekreterare
Marianne Savinen
tfn 02955 30285
[email protected]