Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar 

Enligt 41 § i kommunstrukturlagen när kommuner går samman kan inom ramen för statsbudgeten ett sammanslagningsunderstöd enligt prövning betalas till den nya kommun som bildas. Statsrådet beslutar i samband med beslutet om ändring i kommunindelningen om beviljande av sammanslagningsunderstöd enligt prövning. I den gemensamma framställning av kommunerna ska ingå ett förslag om understödsbeloppet och beviljande av understöd. 

Sammanslagningsunderstödet betalas ut i en post under det år som sammanslagningen träder i kraft. Sammanslagningsunderstödet ska användas till nödvändiga kostnader för sammanslagningen, utvecklande av servicesystemet i den nya kommunen och förbättrande av servicens produktivitet eller för att stärka ekonomin i den nya kommunen.  

Sammanslagningsunderstöd kan betalas till ett belopp om minst 500 000 euro om sammanslagningen omfattar två kommuner. Om sammanslagningen omfattar fler än två kommuner, kan sammanslagningsunderstödet betalas till ett belopp om minst 1 000 000 euro. Om sammanslagningarna blir så många att det inte är möjligt att betala ut minimibeloppet 500 000 eller 1 000 000 euro för alla sammanslagningar, prioriteras sammanslagningar som omfattar fler än två kommuner.

Sammanslagningsunderstöd enligt prövning när en av kommunerna i en sammanslagning av kommuner har en svår ekonomisk ställning

Enligt 56 a § i kommunstrukturlagen när kommuner går samman kan inom ramen för statsbudgeten ett sammanslagningsunderstöd enligt prövning betalas till den nya kommun som bildas, om sammanslagningen av kommuner omfattar

  1. en kommun som uppfyller förutsättningarna för det utvärderingsförfarande som avses i 118 § i kommunallagen,
  2. en kommun vars kalkylerade underskott per invånare i kommunkoncernens senaste bokslut är minst 500 euro, eller
  3. en kommun vars ekonomiska nyckeltal, som inkluderar kommunkoncernen, i det senaste bokslutet uppnådde minst tre av gränsvärdena enligt 118 § 3 mom. i kommunallagen. 

Sammanslagningsunderstödet enligt prövning ska användas för att stärka den nya kommunens ekonomi. Beloppet av understödet bygger på de ekonomiska förpliktelser som en i 1 mom. avsedd kommun som har en svår ekonomisk ställning medför samt dessa förpliktelsers konsekvenser för den nya kommunens ekonomiska ställning.

Statsrådet beslutar i samband med beslutet om ändring i kommunindelningen om beviljande av sammanslagningsunderstöd enligt prövning, om utbetalning av understödet har föreslagits i kommunernas gemensamma framställning eller kommunindelningsutredarens framställning. Sammanslagningsunderstödet enligt prövning kan delas upp för utbetalning under en period på högst tre år. 

Ersättning för minskning av statsandelar

Om en sammanslagning av kommuner minskar statsandelarna till den nya kommunen jämfört med de sammanräknade statsandelarna till de kommuner som går samman, beviljar ministeriet på grund av minskningen den nya kommunen ersättning för minskningen av statsandelarna under det år då sammanslagningen av kommunerna träder i kraft och de därpå följande tre åren. 

Beloppet av den årliga ersättningen fås genom att de statsandelar och hemkommunsersättningar som ska betalas till den nya kommunen för det år då kommunsammanslagningen träder i kraft jämförs med de motsvarande statsandelar och hemkommunsersättningar som det år då sammanslagningen träder i kraft skulle ha betalats till de kommuner som går samman, om kommunerna inte hade gått samman. Ersättningen ska räknas ut med beaktande av utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna, statsandelen för driftskostnaderna och annan sådan finansiering som det finns bestämmelser om i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). 

Ta kontakt

Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, tel. 02955 30027, anu.hernesmaa(at)gov.fi

Kontaktinformation

Markku Nissinen, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät 0295530314  


Tanja Rantanen, budgetråd 
finansministeriet, BO/Budjettiosasto, Aluehallintoyksikkö 0295530338