Sammanslagningsunderstöd enligt prövning till stöd för kommunsammanslagningar

En ändring av kommunallagen, enligt vilken sammanslagningsunderstöd enligt prövning kan beviljas nya kommuner om en kommun som befinner sig i en svår ekonomisk ställning är part i sammanslagningen av kommuner, trädde i kraft vid ingången av 2019.

När kommuner går samman kan den nya kommun som bildas betalas ett sammanslagningsunderstöd enligt prövning  inom ramen för statsbudgeten, om sammanslagningen av kommuner gäller:

  1. en kommun som uppfyller förutsättningarna för det utvärderingsförfarande som avses i 118 § i kommunallagen,
  2. en kommun vars kalkylerade underskott per invånare är minst 500 euro i kommunkoncernens senaste bokslut,
  3. en kommun vars ekonomiska nyckeltal, inklusive kommunkoncernen, i det senaste bokslutet uppnått minst tre av gränsvärdena enligt 118 § 3 mom. i kommunallagen.

Förutsättningarna för att få understöd på basis av en kommun som befinner sig i en svår ekonomisk ställning och som är part i sammanslagningen av kommuner har lindrats jämfört med sammanslagningsunderstödet i den tidigare kommunstrukturlagen. Sammanslagningsunderstödet enligt prövning kan också vara avsevärt större än det tidigare tilläggsbeloppet per invånare.

Sammanslagningsunderstödet enligt prövning ska användas för att stärka den nya kommunens ekonomi. Understödsbeloppet baserar sig på de ekonomiska förpliktelser som en kommun som befinner sig i en svår ekonomisk ställning medför samt dessa förpliktelsers konsekvenser för den nya kommunens ekonomiska ställning.

Den tekniska ramen för statsfinanserna 2020-2023 innehåller ett årligt anslag om 10 miljoner euro för sammanslagningsunderstöd enligt prövning.

Kontaktinformation

Markku Nissinen, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530314  


Tanja Rantanen, yksikön päällikkö, finanssineuvos 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530338