Statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster är tjänster

 • som organiseras av statliga myndigheter
 • som används eller är avsedda att användas allmänt och i stor omfattning som stöd för offentliga förvaltningsuppgifter
 • som inte kräver branschspecifika lösningar eller betydande branschspecifikt kunnande, och 
 • som bygger på allmänt använda informations- och kommunikationstekniska lösningar.

Statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (s.k. TORI-tjänster) är:

1) Gemensamma grundläggande informationstekniktjänster

Med dessa avses fysisk utrustning, program som krävs för utrustningens funktion, datakommunikations- och kommunikationstjänster samt därmed anknutna helheter av infrastruktur- och stödtjänster.
Statens gemensamma grundläggande informationstekniktjänster omfattar terminalutrustnings- och användarstödstjänster, kommunikationstekniska tjänster, datakommunikationstjänster, drifttjänster och kontorstillämpningar.

2) Gemensamma informationssystemtjänster

Med dessa avses sådana informationssystem och därmed anknutna tjänster som stöder skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter eller likartad verksamhet inom olika organisationer.
Statens gemensamma informationssystemtjänster är informationssystemtjänsten för personaladministration, informationssystemtjänsten för ekonomiförvaltningen, ärendehanteringssystemet, informationssystemtjänsterna för kommunikation, lokaltjänsterna och materialhanteringstjänsterna, informationssystemtjänsterna för hantering av kundrelationer, informationssystemtjänsterna för hantering av upphandling, informationssystemtjänsterna för rapportering och lagringstjänsterna för information.

3) Gemensamma stödtjänsterna för e-service och e-förvaltning

Med dessa stödtjänster avses sådana informations- och kommunikationstekniska lösningar som behövs för e-tjänster eller som stöder anslutning till e-tjänster.
Av gemensamma tjänster förutsätts dessutom att tjänsterna är:

 • kostnadseffektiva
 • allmänt tillämpliga för användningsändamålet 
 • effektiva och funktionssäkra 
 • användarvänliga, hinderslösa och tillgängliga på lika villkor i hela Finland. 

Statens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och e-förvaltning omfattar:

 • en kommunikationskanal mellan myndigheter och medborgare eller sammanslutningar samt en centraliserad plats dit administrativa beslut sänds elektroniskt
 • en service med vars hjälp myndigheterna producerar interaktiva e-tjänster
 • samlings- och förvaltningstjänster för identifiering, undertecknande och betalning
 • samlad förvaltningstjänst för identifiering av tjänstemän och andra personer som utövar offentlig makt
 • förvaltningstjänst för befogenheter och bemyndiganden
 • webbtjänster som samlar in och tillhandahåller offentliga förvaltningstjänster och standardiserad information om dem
 • en tjänst som samlar in och tillhandahåller information och tjänster om styrning och utveckling av interoperabiliteten
 • informationskanal genom vilken myndigheter och sammanslutningar kan överföra uppgifter som ingår i datalager och tillhandahålla elektroniska tjänster
 • kontrolltjänst för uppgifter som ingår i den offentliga förvaltningens datalager.

De gemensamma tjänsterna ska vara förenliga med den övergripande arkitekturen för statens informationsförvaltning och med beskrivningarna och definitionerna av interoperabiliteten samt uppfylla behövliga krav på informationssäkerhet och beredskap.

Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikön päällikkö 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö Telefon:0295530279   E-postadress:


Tommi Kangasaho, tietohallintoneuvos 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö Telefon:0295530264   E-postadress: