Fastighetsskatten

Fastighetsskatten är en årlig skatt baserad på fastighetsägande.

Fastighetsskatten togs i bruk 1993 och ersatte beskattningen av bostadsinkomst, beskattningen enligt prövning av fastigheter, vägavgiften och mantalsavgiften. Fastighetsskattens skattetagare är kommunerna.

Fastighetsskatten gäller både mark och byggnader. Mark inom jord- och skogsbruk samt vattenområden omfattas inte av fastighetsskatten, men däremot omfattas byggnader på gårdsbruksenheter. Fastighetsskatten är avdragsgill i inkomstbeskattningen till den del fastigheten använts för förvärvande av inkomst.

Vid fastighetsbeskattning är fastighetens ägare skattskyldig. Kommunerna betalar inte fastighetsskatt för egna fastigheter som är belägna inom kommunen.

Skattebelopp

Fastighetsskatten utgör en procentuell andel av fastighetens beskattningsvärde. Beskattningsvärdet bestäms enligt de beräkningsgrunder i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen som tillämpats föregående år.

Fastighetsskatteprocent

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens fastighetsskatteprocent inom de intervaller som lagen tillåter. Lagen skiljer på fastighetsskatteprocenten för byggnader som används för stadigvarande boende och den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen, som gäller mark och andra byggnader. Kommunen kan dessutom fastställa en skatteprocentsats för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende (främst fritidsbostäder), kraftverk och kärnkraftverk samt obebyggda byggplatser.

Enligt lagen kan fastighetsskatteprocenten bestämmas inom följande intervaller:

  • Allmän fastighetsskatteprocentsats 0,93 - 2,00
  • Fastighetsskatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende 0,41 - 1,00
  • Fastighetsskatteprocentsats för övriga bostadshus 0,93 - 2,00
  • Fastighetsskatteprocentsatsen för kraftverk kan fastställas till högst 3,10
  • Fastighetsskatteprocentsats för obebyggda byggplatser 2,00 - 6,00
  • I vissa kommuner i huvudstadsregionen ska procentsatsen för obebyggda byggplatser bestämmas så, att den är minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen, dock högst 6,00 procent.
  • För en byggnad ägd av ett allmännyttigt samfund och dess mark kan kommunfullmäktige bestämma att procentsatsen ska vara lägre än vad som föreskrivits om fastighetsskatteprocentsatserna, om byggnaden på fastigheten huvudsakligt är i allmänt eller allmännyttigt bruk. Då kan fastighetsskatteprocentsatsen även fastställas till 0,00.

Fastighetsskattereformen

Avsikten är att förnya fastighetsbeskattningen så att beskattningsvärdena motsvarar den lokala prisnivån och byggkostnaderna på ett bättre sätt än tidigare. Målet är varken att höja eller att sänka på fastighetsskatten. Skattebördan kommer emellertid delvis att fördelas på ett nytt sätt mellan olika fastigheter.

Mer information om fastighetsskattereformen

Skatteförvaltningens anvisningar

Fastighetsskattelagen (654/1992)