Föregripande statlig styrning

OECD:s halvtidsrapport publicerades i september 2021.

Rapporten Towards an anticipatory innovation governance model in Finland 

Samhälleliga problem kan inte lösas enbart reaktivt eller med traditionella metoder, eftersom dessa metoder ofta är långsamma, arbetsintensiva och dyra. På så sätt hittar vi inte lösningar på elaka, mångfasetterade problem. Samhällen, systemen, organisationerna och individerna är allt mer sammanflätade och ömsesidigt beroende. Detta påverkas också starkt av det ständigt ökande informationsflödet och det snabba tempot. 

Det är med tanke på stärkandet av samhällets resiliens och stödjandet av den systemiska förändringen betydelsefullt att olika aktörers åtgärder kan ha omfattande konsekvenser för andra aktörers åtgärder. I styrningen ges den gemensamma informationen och den kontinuerliga lägesbilden allt större vikt, men det behövs flera metoder för att sammanställa och beskriva dessa. Identifieringen av ömsesidigt beroende stöder samarbete och strävan efter gemensamma mål. 

Statens föregripande styrning och stödjandet av systemisk förändring i samhället är ett projekt som syftar till att stödja den finska förvaltningens förmåga att utforma, utveckla och genomföra förändringar, reformpolitik och strategier. Målet är att se till att det finns ett integrerat tillvägagångssätt som säkerställer samstämmighet mellan mål och åtgärder över sektorsgränserna. 

OECD genomför under projektets gång med hjälp av EU-finansiering för Finlands räkning:: 

  1. en analys av nuläget och ändringsbehoven 
  2. en extern analys av kärnan i systemiska förändringar 
  3. en ökning av medvetenhet om och kompetens inom systemisk förändring och dess möjligheter 
  4. en skissering av den nya modellen – vilka element den består av, vad den innebär för det nuvarande systemet. 

Målet med projektet är att modellen ska kunna bearbetas och utnyttjas också internationellt av andra länder.

Arbetet går ut på att skapa en dynamisk styrmodell:

  1. där innovation står i centrum för verksamheten,
  2. vilket möjliggör en resultatrik styrning av förändringarna,
  3. och där prognostiseringen ingår som en del av modellens grundläggande verksamhet. 

Ytterligare information

Material från Kick off-evenemanget som ordnades fredagen den 28 augusti 2020 

Projektportalen
(Projektet har en stödgrupp som leds av understatssekreterare Päivi Nerg från finansministeriet)

Observatory for Public Sector Innovation
(OECD)

Kontaktuppgifter

Ira Alanko
specialsakkunnig
tfn 02955 30353
[email protected]

Katju Holkeri
finansråd 
tfn 02955 30087
[email protected]    

Markus Siltanen
finansråd
tfn 02955 30263
[email protected]