Byggbranschens konjunkturer

Byggbranschens konjunkturgrupp (RAKSU-gruppen) leds av finansministeriet och bedömer konjunkturutvecklingen inom hus-, infrastruktur- och reparationsbyggnad. Medlemmarna i gruppen representerar viktiga myndigheter och organisationer inom branschen.

Rapporterna behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis också regionalt främst i fråga om volymer, priser, kostnader, finansiering samt sysselsättning och åtgången av byggmaterial.  Gruppen behandlar dessutom strukturella frågor och långsiktiga förändringsbehov som gäller byggandet. Den ger också rekommendationer i syfte att trygga en balanserad utveckling inom branschen.

Konjunkturgruppen för byggbranschen (Raksu) har i sin rapport från den 27 mars, uppskattat att hela bostadsproduktionen i år kommer att öka  2–4 procent och nästa år att minska 2–0 procent. Gruppen förutspår att man under innevarande år kommer att inleda byggandet av 42 000–44 000 nya bostäder. Nästa år minskar antalet påbörjade bostadsbyggen däremot med flera tusen.

Bostadsbyggandet fortsätter att öka kraftigt i år. Det övriga byggandet väntas däremot avta. Utsikterna för de närmaste åren är dock relativt goda, eftersom flera stora projekt håller på att planeras i Finland, i synnerhet inom skogsindustrin.

Tillväxttakten i fråga om reparationsbyggandet bedöms uppgå till cirka 2 procent med stöd av den goda konjunkturutvecklingen. Tillväxten inom mark- och vattenbyggandet uppskattas däremot avta till 1–2 procent. Bland de stora infrastrukturprojekten fortsätter den andra fasen av utbyggnaden av västmetron, och nästa år inleds bland annat byggandet av snabbspårvägen Spårjokern i huvudstadsregionen.     

I tillväxtcentrumen är byggkapaciteten nästan maximalt utnyttjad. Det finns tecken på att byggandet håller på att avta, men ännu har det inte skett någon direkt vändning. Bostadsinvesterarna förväntas bli försiktigare, vilket redan syns som långsammare investeringsströmmar. Konsumenternas starka framtidstro har däremot motsatt verkan. Trots konjunkturläget är målet att byggandet med stöd från Statens bostadsfond (ARA) fortsätter på samma sätt som i fjol. I statsbudgeten för 2018 har det anvisats anslag för byggandet av cirka 9 000 hyresbostäder med ARA-finansiering och cirka 2 000 bostäder som finansieras med borgenslån.

Inflationen är fortfarande måttlig, men entreprenadpriserna har stigit. Sysselsättningen inom byggbranschen har ökat med inemot 20 000 personer från 2015 till 2018 och arbetslösheten har samtidigt sjunkit under den allmänna arbetslöshetsgraden. Det finns fortfarande förväntningar om ett ökat behov av arbetskraft i branschen.

Raksun logo

 

Byggbranschens konjunkturgrupp

 

Ordförande

Sontag Sari            Finansministeriet

Medlemmar

Aalto Tino

SKOL rf

Alatalo Johanna

Arbets- och näringsministeriet

Heikkonen Terhi

Finlands näringsliv EK

Holopainen Matti

Kommunförbundet

Huomo Ari

Trafikverket

Huovinen Kimmo

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA

Jämsä Heikki

INFRA rf

Kero Jukka

Finlands Fastighetsförbund rf

Kähkönen Harri

Finansministeriet

Laanti Tommi

Miljöministeriet

Liinamaa Armi

Finansministeriet

Nippala Eero

Tammerfors yrkeshögskola TAMK

Paavilainen Paula

Statistikcentralen

Pajakkala Pekka

Forecon Ab

Pakarinen Sami

Byggnadsindustrin RT rf

Parkkonen Jouni

Främjarna av hyresboende till rimligt pris KOVA rf

Somersalmi Mikko

RAKLI rf

Perälä Hanna

Kommunikationsministeriet

Rantala Mark

Finansministeriet

Selinheimo Elina

Finansministeriet

Viertola Hannu

Finlands Bank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Sari Sontag, konsultativ tjänsteman
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makroprognoser
+358 2955 30181
sari.sontag@vm.fi